Minskat näringsläckage: Våtmarker bäst, skyddszoner, eko och bete sämst

Under det senaste kvartsseklet har kväveeffektiviteten i svensk växtodling ökat med ungefär 25 procent och mätningar i åar i våra mest intensiva odlingsområden visar på minskningar av kväve och fosfor med mellan 30 och 50 procent. Huvudförklaringen till de minskade utsläppen från jordbruket kommer från ökad produktivitet och förbättrat kväveutnyttjande, men en viss del kan även förklaras av riktade åtgärder som genomförts bland annat med miljöstöd.

AgriFood Economics Centre har i en studie undersökt effekter av en rad olika miljöstödsberättigade åtgärder genom att koppla samman miljöstödet till nästan 40 000 lantbruksföretag med uppgifter från SLUs miljöövervakning i nedströms vattendrag. Det handlar om innehållet av kväve och fosfor i prover tagna 1997–2013 i 4 300 sjöar och vattendrag i hela landet.
De stöd som analyserats är stöd för anläggning och restaurering av våtmarker, för fånggröda och vårbearbetning, anläggning och skötsel av skyddszoner, stöd för miljöskyddsåtgärder, stöd till ekologisk produktion, bevarande av betesmarker, extensiv vall­odling, bevarande av öppet och varierat landskap och bevarande av värdefulla kulturmiljöer i landskapet.
De åtgärder som haft störst effekt per insatt krona är anläggning av våtmarker, som minskat läckaget med 867 kg kväve och 17 kg fosfor per tusenlapp i stöd. Näst störst effekt har stödet till strategiska insatser som exempelvis upprättande av produktionsplaner och växtnäringsbalanser (läs Greppa näringen). Där har varje investerad tusenlapp minskat läckaget med 340 kg kväve och 6,7 kg fosfor. Dessutom har bevarande av kulturmiljöer kanske något överraskande gett statistiskt säkra positiva effekter.
Effekterna av skyddszoner och extensiv vallodling har haft ingen eller bara begränsad effekt, medan ekologisk produktion och bevarande av betesmarker har ökat läckaget. Varje tusenlapp till ekologisk odling har ökat läckaget av kväve med 18,5 kg och av fosfor med 0,9 kg. Med tanke på stödets omfattning blir det ett betydande bidrag till Östersjöns döda bottnar.

Av Lennart Wikström