Att tänka fritt är större

Kostall på Valsinge Lantbruk
På Valsinge Lantbruk har de satsat på Free walk farming vilket gett mycket goda resultat. Foto Ulf C Nilsson

Free walk farming är ett koncept som utvecklats under de senaste decennierna. I ett EU-projekt har forskare konstaterat att djur i free walk-system har svårare hålla sig rena men har mindre problem med stelhet och måttlig förlamning.

Att ha mjölkkor i en helt öppen yta utan liggbås eller annan inredning är ett koncept som utvecklats i USA och som börjat provas på flera håll i Europa. En grundtanke är att djuren ska gå på en extra djup torvströbädd, där utgödsling sker genom att ytskiktet avlägsnas. Men det förekommer även varianter med vanliga golv och hårda golv med mjuk yta, exempelvis gummimatta. Grundtanken är att djuren ska kunna röra sig fritt och inte vara hänvisade till speciella liggbås. Genom att ha en mjuk yta förväntas mindre liggskador, mindre risk för fläkningar och bättre klövhälsa.

I ett fyraårigt projekt inom det euroepiska forskarnätverket ERA-net SusAn provades olika former av så kallad Free walk farming i ett konsortium med elva partners. Från svensk sida deltog Ulf Emanuelsson, SLU.

Påminna om bete
Syftet med projektet var att utvärdera och vidareutveckla lönsamma inhysningssystem för helt frigående mjölkkor. De aspekter som var mest intressanta var djurhälsa, stallgödselkvalitet och social acceptans.

Tanken är att djuren ska kunna röra sig som på bete och gärna också kunna röra sig fritt mellan bete och rastfålla utomhus och under tak.

Förväntade effekter är förbättrad djurhälsa och djur som kan må väl under flera laktationer, minskad användning av antibiotika, integrerad gödsel- och ströbäddshantering och förbättrad lönsamhet. Inte minst fanns förhoppningar om en högre acceptans hos allmänheten för en inhysningsform som upplevs som mer naturlig.

Av de 20 mjölkgårdar som varit med i projektet som referensgårdar har en varit svensk.

Friskare men smutsigare
I en artikel publicerad 2020 kunde forskare från projektet konstatera att visserligen var djuren i free walk-systemet lite mer smutsiga än kor som gått i traditionellt system, med det var ingen skillnad i renhet på juver eller spenar. Dessutom hade djuren i free walk-systemet färre skador på päls, färre liggskador och mindre uppsvällda bakben. Det var också färre kor med måttlig förlamning i det fria systemet, medan det inte var några skillnader i allvarliga förlamningar.

Korna i free walk-systemet kunde också lägga sig och resa sig mer smidigt och med mindre störningar från inredning. Korna hade också en benägenhet att inta mer naturliga och avslappnade liggande positioner i free walk-systemet.

Den nackdel som forskarna framhöll var främst att djur i free walk-stallar hade svårare att hålla sig rena.

Mer information finns på www.freewalk.eu

Av Lennart Wikström