Bättre precision med drönare

Ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och naturbruks-skolan Sötåsen ligger i startgroparna. Projektet väntas pågå i tre år.
”Målet är att täcka det behov som finns av utbildning inom precisions-odling bland annat med hjälp av drönare”, berättar Per Hansson, projektledare och växtodlingslärare på Sötåsen.

Projektet har nyss dragit igång och finansieras av Naturbruks­förvaltningen i Västra Götalands region eftersom de har som uppdrag att bedriva projekt inom landsbygdsutveckling. SLU, som har samma uppdrag, har i sin tur sökt pengar ifrån Stiftelsen ­Lantbruksforskning.
”Första året kommer att användas till att köpa in en drönare till Sötåsen. Sju höstrapsfält där det i sex av fälten finns gödslingsförsök kommer under tiden att scannas med den UAV som SLU har tillgång till. Den är utrustad med en sensor som fungerar på motsvarande sätt som en N-sensor”, säger Per Hansson.

Scanner och kamera
Höstrapsfälten som ska undersökas är belägna i Västergötland, Östergötland och Skåne. Drönaren som används kommer från SmartPlanes och kommer användas med scanner. Sedan kommer sambandet i variationerna mellan bilderna kopplas till kväveupptag som mäts med sensorn.
”Vi ska undersöka om informationen kan användas i Cropsat för att ta fram styrfiler. Det är viktigt att ta reda på vilken nytta vi kan få ut av tekniken”, konstaterar Per Hansson.
 Även Biologiska yrkeshögskolan i Skara kommer att inkluderas genom LIA, Lärande i Arbete.

Utbildningspaket för lantbrukare
I takt med att projektet fortlöper kommer behovet av utbildning och kompetensutveckling att utvärderas, och ett utbildningspaket i precisionsodling för lantbrukare kommer att tas fram. Här kommer bland annat användning av drönare att ingå.
”Alla kan köpa en drönare och ta kort. Men det gäller att veta vad informa­tionen sedan ska användas till”, menar Per Hansson.”
Projektet har redan fått mycket publicitet.
”För ett tag sedan ringde säkerhetschefen på Regementet P4 i Skövde till mig och undrade om jag flugit drönare över deras område. De hade nämligen haft en oidentifierbar farkost flygandes över dem som inte var anmäld till dem. Problemet var bara att vi ännu inte köpt in någon drönare”, skrattar Per ­Hansson.
Han konstaterar också att allt ­eftersom antalet drönare ökar växer också behovet av ­reglering och att det därför är ­motiverat med utbildning i flygning av de små flygplanen.

Av Elin Laxmar