Bekämpning av fakta

En av demokratins grunder är att människor ska kunna fatta informerade och medvetna val, och då gäller det inte bara vart fjärde år till…

…riksdag, landsting och kommunfullmäktige, utan det handlar även om de små valen vi gör varje dag. Hela tiden förutsätts vi ha tillgång till saklig information.

Kortslutning
Därför blir det någon form av kortslutning när Coop först går ut med en vad som förefaller vara saklig information om en familj som ändrade matvanor för en vecka och sedan på basis av denna startar en reklamkampanj som inte så lite påminner om den så kallade och sedermera av Spannmåls­odlarna framgångsrikt stoppade sprutfilmen från mitten av 1990-talet.
För det första är undersökningen som ligger till grund för kampanjen minst av allt invändningsfri. Den baseras på en studie där en familj först fick äta vad vi antar är konven­tionella livsmedel från Coop och efter ett par veckor så kallad ”wash-out” fick äta vad vi antar var ekologiska livsmedel från Coop. Varför vi måste anta detta beror på att studien inte anger vilka livsmedel som ingick under de båda veckorna, vilket är det första man kan kräva av den här sortens studier.

Importerad mat
Försöksfamiljens urin analyserades på ett smalt urval av bekämpningsmedel, varav de flesta inte används i Sverige, eller är förbjudna, exempelvis insektsmedel och fungicider för fruktodlingar i tropiskt klimat, 2,4-D och atrazin.
När familjen åt konventionellt förekom flera av de här ämnena eller deras nedbrytningsprodukter i urinen och fungerade som en tydlig indikation på att familjen åt en stor andel importerad frukt och grönt, även spannmåls­produkter. Detta byttes sedan ut mot motsvarande ­ekologiska importerade produkter. En intressant avvikelse var att pappan i familjen under den ekologiska regimen hade höga halter klorpyrifos i urinen.
Den här studien säger inte mer än att en familj som normalt äter besprutade importerade livsmedel och byter ut dem mot ekologiska i flertalet fall får lägre halter av bekämpningsmedel i urinen. Till saken hör att familjen också under den ekologiska veckan endast skulle använda miljövänliga hushållskemikalier, inte ha några nyköpta kläder på sig och inte heller snusa eller röka.

Bräcklig grund
Denna bräckliga grund som inte hade klarat en granskning för publicering i en vetenskaplig tidskrift blir utgångspunkt för Coops nya sprutkampanj. Det förvånar att IVL, som kallar sig Svenska Miljöinstitutet inte drar sig för att ställa upp i ett sådant här sammanhang. Vi får verkligen hoppas att svenska konsumenter kan förhålla sig kritiska till den här typen av verklighetsförfalskning och faktiskt tar reda på hur det ligger till. Fast vi tvivlar.
I bakgrunden ligger förstås vinstintresse, Coop har självklart bättre marginaler på ekologiska produkter än konventionella, inte minst efter den kraftiga prispress som handeln numera utsätter leverantörer av ekologiska produkter för. Men den här typen av kampanjer föds i ett klimat där alla delar samma grundvärderingar och tar till sig information från samma ensidiga källor.

Sprutfilmens fader
I det här numret kan du läsa en intervju med Saltå Kvarns vd Johan Ununger, som i egenskap av miljömotiverad kommu­nikationskonsult var med och tog fram den första sprutfilmen. Han svänger sig med uttalanden om den ekologiska odlingens förträfflighet och den konventionella odlingens brister som saknar vetenskaplig grund. Bland annat påstår han att den konventionella odlingen läcker mer växtnäring och att vi bör acceptera de låga skördarna i ekologisk odling som normala.
Johan Ununger är naturligtvis en i grunden intelligent människa och han har sina svepande uttalanden till trots forskarbakgrund. Men han rör sig i samma miljö som Coops kampanjmänniskor, där sanningen inte ligger någonstans mitt emellan och då blir inte fakta relevanta. Istället handlar allt om att hantera media och i förlängningen blir detta om inte ett hot mot demokratin, så åtminstone ett hot mot svensk livsmedelsproduktion och miljön.