Biogastraktorn läcker metan

Försöken med en kombina­tion av metan och diesel som drivmedel på traktorer har stött på problem.
”Förbränningen släpper igenom mer metan än vi hade hoppats”, berättar projektledare Olof Enghag vid Jordbruksverket.

Nya bränslen står högt på dagordningen och J­ordbruksverket fick 2012 tillsammans med Transport­styrelsen ett anslag från regeringen på åtta miljoner kr för att stimulera och utreda användning av dual fuel-motorer i lantbruk och entreprenad.
Valet föll på så kallade metandiesel­motorer, en motortyp som redan används inom åkerinäringen, men ännu inte prövats inom lantbruket. Motorern­a drivs av en blandning av biogasen metan och diesel. Blandningen varieras beroende på motorbelastning.
”Tanken var att en ökad användning av biogas skulle minska negativ miljö­påverkan från avgaser, men metan är en allvarlig växthusgas och när den läcker har vi tappat själva poängen”, säger Olof Enghag.

Ny katalysator
Problemet med läckage är dock svårt att undvika enligt honom. Bland annat på grund av att metan är en mycket flyktig gas.
”Tillverkarna har gjort åtgärder under projektets gång och använt sig av en metankatalysator som förbränt den metan som slunkit igenom förbrännings­processen. Det har dock varit svårt att få den att fungera optimalt. Det har blivit bättre, men värdena är fortfarande något för höga.”
I övrigt har erfarenheterna av metandieselmotorerna varit goda.
”Användarnas omdömen har varit mycket positiva. Förarna säger att driften har gått utmärkt, traktorerna presterar bra och tål tuff användning.”

Jämföra maskiner
Förutom genomförda försök med tre lantbrukstraktorer av två modeller från Valtra kommer till hösten även att göras försök med en Volvomaskin för flygplatsunderhåll.
”Vi har egentligen redan uppnått vårt mål att mäta avgaser från drift med metan och diesel, men det ska bli intressant att se hur dessa större motorer fungerar. Jag vet att de också har haft problem med metangasläckage, men att de arbetat för att få ner dem”, konstaterar Olof Enghag.Förnybara bränslen

Av Sofia Barreng