Datahantering regleras frivilligt i USA

Nu ska den informationsflod som uppstår inom det moderna precisionsjordbruket regleras. I USA testas flera vägar. Målet är ökad trygghet för lantbrukare när de skriver kontrakt med maskinsäljare och övriga leverantörer och därmed ökad villighet att använda den nya tekniken.

Lantbrukarorganisationer, företag, universitet och rådgivare i USA är enade om att den stora mängden data som genereras inom precisionslantbruket måste tas om hand på rätt sätt. Big Data från lantbruket är en kunskapsresurs för forskare lika väl som för företag. Den enskilde lantbrukarens äganderätt bör dock regleras på ett enhetligt vis.
För att komma vidare i frågan har amerikanska lantbruksorganisationen American Farm Bureau Federation, AFBF, vid två tillfällen, 2014 och 2016, frågat 400 lantbrukare om vad de anser om sina rättigheter när informationen nu i allt högre utsträckning lagras i företagens molntjänster istället för hemma i gårdsdatorn.

Stor okunskap
Det visade sig att bara en tredjedel av de tillfrågade i senaste under­sökningen var säkra på att de faktiskt signerat ett kontrakt som reglerar överföring, lagring och användning av deras data. Resterande två tredjedelar var antingen helt omedvetande om dylika kontrakt eller visste om dem men antog att de nog inte signerat något.
Bara en femtedel förstod att kon­traktet faktiskt kontrollerar ägarskap och kontroll över de data som överförs från gård till företag.
Detta innebär dock inte att hante­ringen av data är ointressant för de amerikanska bönderna. Två tredjedelar av de 400 lantbruksföretagarna uppgav att de upplever det som mycket viktigt hur hanteringen av data regleras när de väljer en leverantör.

John Deere är ett av företagen som ställer sig bakom den nya ­amerikanska överenskommelsen om kontrakt ­rörande datahantering.

Ökad öppenhet
Zippy Duvall, ordförande för AFBF, kommenterar på organisationens hemsida att detta bekräftar slutsatserna från den föregående studien. Duvall konstaterar att ökad öppenhet och tydligare regler är nödvändigt för att få odlarnas förtroende. I förlängningen är detta en förutsättning för att ny data­intensiv teknik kommer att användas till sin fulla potential.
Under de två år som gått sedan den första undersökningen har AFBF arbetat enligt tre linjer. En metod för att utvärdera vad kontrakt om data egentligen betyder har utarbetats. Ett nytt samarbetsorgan för att möjliggöra en gemensam molnlagring av data har grundats och vidareutbildning av lantbrukare inom alla frågor rörande lantbrukets datateknik prioriteras.

Utvärdera kontrakt
Aktörer inom precisionslantbruk har nu möjlighet att anpassa sina kontrakt till en gemensam likare. Tio frågor har ställts samman där företaget får uppge vad som händer om kunden/lant­brukaren till exempel vill få tillbaka sina data i originalformat. Även situationer där företaget vill dela med sig av in­­formationen till andra aktörer, eller vad som händer när lantbrukaren slutar vara kund hos företaget inkluderas.
I samband med tillkomsten av ut­­värderingsverktyget har även ett fyrtio­tal företag undertecknat en frivillig överens­kommelse. Storföretag som AGCO, John Deere och Syngenta väljer här att deklarera att lantbrukarna är ägare av de data som generas vid aktiviteter på deras gårdar. De poäng­terar dock att det är lantbrukarens ansvar att tillåta andra intressenter med ett ekonomiskt engagemang, till exempel arrendatorer, markägare, kooperativ eller ägare av hårdvaran, att ta del av informationen.

Gemensam databank
I vår har en helt ny samarbetsorganisation startats i USA för att se till att lantbruksdata samlas in i en gemensam gigantisk databas. Förhoppningen är att datasamlingen ska bidra till forskning och utveckling för lantbrukets bästa.
Agricultural Data Coalition, ADC, är ett resultat av flera års planering och koordination från AGCO, AFBF, CNH Industrial, Topcon Positioning Group samt ett antal universitet och mindre företag. Gemensamt ska medlemmarna arbeta för att lantbrukare ska få en möjlighet att spara, utvärdera och använda sina insamlade data på ett bättre sätt.
Varje lantbrukare ska ha full kontroll över sin datamängd samtidigt som den kommer till nytta. Kanske en omöjlig uppgift, men enligt ADC en helt nödvändig utveckling. Organisationens vd Matt Bechdol jämför på ADCs hemsida datainsamlingen vid en banktransaktion.
”Lantbrukarna sätter in sina data på ett säkert konto och när de så önskar kan ADC överföra denna data dit lantbrukaren vill.”

Av Sofia Barreng