Det finns arbetskraft!

I många sammanhang talas det om att det saknas arbetskraft i lantbruket. Men samtidigt finns det dolda arbetsresurser i samhället som på sikt kan få betydelse  för att fylla lantbrukets behov.

Under de sista åren har det kommit många nya utlandsfödda personer till Sverige. De innebär i stora stycken en ännu outnyttjad resurs för svenskt lantbruk. Bland dem finns både högutbildade och de som helt saknar skolgång. Det finns både utpräglad stadsbefolkning och utpräglad landsortsbefolkning. Därmed finns även stor spridning i kompetens och praktisk erfarenhet av olika arbets­moment inom livsmedelsproduktion.
Utöver de som nyligen anlänt till Sverige finns sedan tidigare personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Även inom denna grupp finns en stor spridning av personer med helt olika förutsättning att kunna arbeta inom lantbruket.

Matchning
Båda dessa grupper innehåller personer som kan tänkas bli framtida medarbetare på lantbrukssidan. Tyvärr är det i dags­läget svårt att hitta fram till varandra. Det är svårt att utifrån personernas formella CV utläsa om det finns intresse och förutsättningar för en framtid i lantbruket. Nyckelorden kan fattas helt eller vara svåra att tolka. Det är skillnad att tycka om djur i allmänhet och att kunna och vilja arbeta med lantbrukets djur.
I Linköpingsområdet har en kort praktikperiod på några veckor eller månader testats för att få arbetsgivare och potentiella arbetstagare att mötas. Det har skett i både kommunens regi och i samarbete med studieförbundet Bilda.
I det här fallet har starten varit manuellt arbete för att det ger en snabb start och ställer mycket låga krav på förkunskaper. I ett större perspektiv är det önskvärt att detta kan utföras på fler olika nivåer beroende på personernas förkunskaper.

Möta lantbruksbranschen
Under praktikperioden bör den anställde få möjlighet att börja introduceras i lantbruksbranschen för att se om det finns ett ömsesidigt intresse mellan parterna. Vår erfarenhet av de projekt vi varit in­­blandade i de sista åren är att det manuella arbetet skapar en bra kontakt­yta mellan lantbrukare och potentiella anställda. Men det är viktigt att alla ­parter är införstådda med att det inledande manuella arbetet bara är ett första steg.
Det är mycket viktigt med uppföljningen så att de med intresse snabbt kan fångas upp och slussas vidare till längre praktikplatser och mer avancerade uppgifter, utbildning eller anställning. Vi tror att så som det formella CV-­systemet ser ut idag uppnås bättre matchning med fysiskt möte och praktiskt arbete. Den bättre matchningen spar tid för alla parter och risken för avhopp minskar senare.

Möta individen
För att den korta praktikintroduktionen skall vara lyckad finns några nyckel­faktorer. Generellt gäller det att satsa på arbetsmoment som sker i grupp så att en enskild person kan arbetsleda introduktionsgruppen. Det är även en stor fördel om arbetet kan göras nära varandra och utan för mycket störande ljud så att det går att ha ett samtal.
Lantbrukaren eller annan person från gården ska delta i arbetet ihop med dem som är på introduktion. Den arbets­sökande kan därmed få information om arbetet på gården och arbetsgivaren ser personer som har ett intresse och fallenhet för lantbruk. Vid denna form av introduktionsarbete är det viktigt att kostnaden är låg för lantbrukaren eftersom det är tidsödande och inte alltid så effektivt.
Rent praktiskt behöver det även finnas en plan för hur man löser mat, vatten, toaletter med mera om det inte finns en rutin att ha grupper med arbetare på gårdens sedan tidigare.

Företaget Sverige
Att på detta sätt hitta ny arbetskraft för lantbruket kommer att innehålla både besvikelser och glädjeämnen. Men även ett utfall på så lågt som tio procent som går vidare till arbete i lantbruket innebär en tydlig förstärkning av arbetskraft.
En reflektion är att för företaget Sverige är det intressantare att sysselsätta personer som bor permanent i landet men inte jobbar än att betala tillfällig arbetskraft lön som de tar med sig hem och konsumerar utanför Sverige.

Sök arbetskraft
Om det saknas arbetskraft på ditt eget lantbruk kan du undersöka via arbetsförmedling, studieförbund, frivillig­organisationer, asylboenden, kommunen med flera om det finns personer i ditt geografiska närområde som skulle vara intresserade av att testa lantbruksjobb. Kontrollera dock att det finns försäkringsskydd via till exempel kommunen eller arbetsförmedlingen för personen innan praktik eller lönearbete inleds.
Det är även viktigt för den anställde att kontrollera att en kortare period av lönearbete inte ger orimliga ekonomiska konsekvenser vad gäller andra utbetalningar. Till exempel är det oförklarligt svårt att kombinera kortare perioder av lönearbete med A-kassa vilket är direkt hämmande för att få ut folk ur arbetslöshet.

Av Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult,
Miriam Zwörner, Studieförbundet Bilda