Direktsådd för bättre jordhälsa

Forskare från Nya Zeeland ser direktsådd med minimal påverkan på jorden som bästa etableringsmetod. De har använt trettio års forskningsresultat för att konstruera ett eget såaggregat och kallar metoden ULD, Ultra Low Disturbance.

Jorden runt har spannmålsodlare tydligt sett hur skördarna slutat att öka och till och med på sina ställen börjat avta. En handfull forskare och ingenjörer från nyazeeländska Massey University har efter åratal av forskning om jordbearbetning och såbäddsberedning dragit slutsatsen att jordhälsan måste förbättras och att detta sker bäst genom direktsådd.
De menar att det moderna jordbrukets metoder med bättre utsäden, bättre kemiska behandlingsmetoder och möjlighet till precisionsjordbruk inte räcker för en fortsatt kontinuerlig skördeökning. Förbättringarna motverkas enligt dessa forskare av en försämrad jordhälsa i form av minskad mullhalt och försämrad markstruktur, som i sin tur leder till markpackning, vattenmättnad och minskad biologisk aktivitet.

Liten störning
Tillsammans bildade de nyazeeländska forskarna redan för tjugo år sedan företaget Cross Slot No Tillage Systems. Deras såaggregat för direktsådd har sedan dess sålts i 3 700 exemplar världen över och är nu är på väg in i Europa.

”Cross Slot syftar till att störa jorden så lite som möjligt för att minska de negativa effekterna som en bearbetning medföljer”, säger företagets vd Bill Ritchie.

Han fortsätter med att berätta att hans och kollegernas forskning tydligt visar på att jordbearbetning försämrar jordens struktur, dess naturliga dräneringsförmåga samt dess innehåll av makro- och mikroorganismer.

Tandad skivbill
Paul Alexander är företagets representant i Storbritannien. Han har använt maskinen i sin maskinstationsverksamhet i över tio år.

”Den är dyr, en femmeters maskin med 25 billar kostar 120 000 pund, men den är helt klart värd pengarna.”

Paul Alexander håller med om att direktsådd är överlägsen för att återställa jordhälsan och lägger till ännu en fördel för just Cross Slot.

”Vi har stora problem med renkavle i Storbritannien och den börjar bli resistent mot bekämpningsmedel. Allt fler börjar använda sig av mellangrödor för att bli av med renkavlen och då krävs en rejäl såmaskin som klarar stora mängder av växtrester. Tekniken med endast en tandad skivbill fungerar utmärkt.”

Korsformad
Det nya zeeländska sågaggregatet består av en tandad skivbill som öppnar en djup vertikal fåra. På var sida om skivan sitter såbillar som placerar frö respektive gödning på en horisontell hylla några centimeter från öppningsskåran. Sist kommer två tryckhjul som viker tillbaka upptryckt jord och även står för djuphållningen.
Tanken är att den korsformade öppningen, därav namnet Cross Slot, sluter sig lättare än en V- eller U-formad skåra. Därmed minskar vattenavgången med mellan 50 och 100 millimeter per år enligt tillverkarnas uppgifter.
Formen på skåran ger även bättre kontakt mellan jord och frö. Forskarna menar även att den vertikala fåran är tillräckligt tunn för att maskar utan problem passerar från ena sidan till den andra förutsatt att det finns gott om växtrester på markytan. De uppger att maskarna hjälper till att lufta jorden och bidrar därmed till förbättrad uppkomst under våta förhållanden.

Hydraulisk djupreglering
Valet att använda skivbill motiveras med att den hanterar hårda och steniga jordar bättre samt att problemen med att växtrester trycks ner i skåran minskar jämfört med andra former av billar.
Ytterligare ett argument för skivbillen är att den inte förflyttar jord i sidled. Detta innebär bland annat att maskinen går att köra med gott resultat i flera olika hastigheter. Tillverkarna uppger att den fungerar bra ända upp till en hastighet av 16 kilometer i timmen. De argumenterar att det är bättre att köra fort med en smalare maskin än långsammare med en bredare maskin eftersom deras såaggregat fungerar bättre vid högre hastigheter.
Sådjupet justeras med hjälp av ett elektroniskt kontrollerat hydraulsystem som kontinuerligt varierar billtrycket individuellt för varje bill med hänsyn till markens hårdhet. Vid behov kan marktrycket styras manuellt från traktorhytten.

Lägre etableringskostnad
Dragkraftsbehovet för de nya zeeländska såaggregaten ligger ganska högt med 7–9 hästkrafter per aggregat på plan mark och hela 8–12 hästkrafter på tyngre jordar eller kraftigt kuperad mark. Det innebär vid ett radavstånd av 15 centimeter och fyra meters arbetsbredd att traktorn bör vara på åtminstone 200 hästkrafter.
Paul Alexander tycker inte att dragkraftsbehovet är något större problem, de flesta lantbrukare har idag den typen av traktorer på sina gårdar. Han jämför totalkostnaderna för etablering av höstoljeväxter med trettio centimeters radavstånd med en maskinkedja bestående av plog, rotorharv och såmaskin vid och menar att han sparar fem liter diesel per hektar genom att köra med Cross Slot.

”Dessutom sparar vi ju både tid och arbetskraft.”

Jämna skördar
Paul Alexander menar att andra metoder för direktetablering ofta ger lägre avkastning, främst under de första åren. Med Cross Slot har han inte sett några tendenser till detta.

”Vi har haft konstanta skördar och kunder som berättat om hur deras skördar varit vikande i konventionell odling ser hur de nu har hämtat sig.”

”På ett fält har vi odlat i sju år utan att tillsätta varken fosfor eller kalium, men analyserna visar att vi ändå håller samma status som omgivande konventionellt gödslade fält. Även detta ger stora besparingar och i slutänden är vårt ekonomiska resultat mycket bättre nu.”

Även herbicidanvändningen har gått ner för de lantbrukare som Paul Alexander hjälper med sådden. Han förklarar det med att maskinen inte drar upp några ogräsfrön till ytan där de kan gro.
Enligt det nyazeeländska företaget själva förbättras kalkylen ytterligare av att aggregaten är konstruerade för en lång livslängd. De räknar med att maskinen ska hålla minst lika länge som andra maskiner på gården, uppåt tjugo år ska vara fullt möjligt.

Av Sofia Barreng