Ett verktyg för pensionsplanering

Parallellt med artiklarna om konsten att gå i pension har vi utvecklat ett verktyg för pensionsplanering – PensionPlanB. Det ger användaren möjlighet att med tillgång till uppdateringar och ändringar i pensionsregelverket undersöka egna framtida villkor med utgångspunkt från egna data och val av strategi.

Verktyget PensionPlan B syftar till att ge en helhetsbild av familjens och företagets ekonomi. Familjens behov av konsumtion i nutid och sparande för framtida pension jämkas samman med företagets kapacitet att leverera inkomst. Med utgångspunkt från familjens utgifter vid planeringstillfället jämfört med konsumentverkets normer ställs dessa mot externa inkomster och eventuella bidrag som barnbidrag. Saldot som då uppkommer är familjens behov av inkomst från företaget.

Detta behov, inkomst efter skatt, omvandlas till ett krav på företaget i form av resultat före egenavgifter. Den fråga man då måste ställa sig är om företaget klarar av att leverera detta resultat uthålligt och på längre sikt. Det kräver ofta en närmare analys av företagets ekonomi och framtidsutsikter. Resultatet omvandlas till en inkomst av näringsverksamhet, som i sin tur ligger till grund för pensionssparandet.
Beroende på väntade framtida händelser som när barnen flyttat hemifrån förändras hushållskostnaderna drastiskt. För varje sådan större förändring görs en ny budget och beslut tas om en ny inkomstnivå. Om det då uppstår ökade marginaler kan man välja mellan att öka sitt privata sparande, eller öka sparandet i företaget.
I det tredje steget går vi fram till pensionsåldern och gör en ny budget som pensionärer och stämmer av mot den beräknade pensionen. Har man haft ett aktivt pensionssparande under sin yrkesverksamma ålder så beaktas detta.
Verkar pengarna räcka? Blir det knappt eller kommer det att finnas marginaler? Med verktyg går det att testa olika former av extra sparande, från nu eller från det år då det blivit förändringar i hushållet. Det går att laborera med dessa möjligheter till dess man finner en lösning som passar just dina förhållanden. Det gäller dock att inte glömma att stämma av mot företagets uthålliga kapacitet.
När man funnit sin lösning bekräftar verktyget denna genom att sammanfatta förslagen i en personlig plan, PlanB.

Pensionsplanering med PensionPlan B
Hushållsbudget 1

Som underlag för hushållsbudgeten läggs uppgifter om antal personer, ålder och kön. Eventuella externa löneinkomster matas in, liksom eventuella bidrag.
Kostnader för bil och bostad måste uppges efter hur det ser ut i verkligheten.
Under rubriken övriga kostnader får man hjälp av normvärden från Konsumentverket, för mat, personliga utgifter och gemensamma utgifter för familjen, och från oss när det gäller övrigt. Tänk på att detta bara är normer, varje familj har sin egen kostnadsbild.
I de flesta familjer äter barnen lunch i skolan. En av föräldrarna kanske jobbar och äter lunch ute. Utgå från normerna och gör ert personliga val. Det är värt att lägga lite tid på att få en så verklighetsbaserad bild av familjens hushållsekonomi som möjligt.


Tabell 1. Uppgifter om hushållets kostnader matas in för att få fram en nulägesbudget.

Vid beräkning av familjens hushållsbudget summeras beräknade inkomster och utgifter exklusive inkomsten från företaget. I vårt exempel med två vuxna och två barn 10 och 8 år blir med ett kortsiktigt sparande (ej pension) på 2 000 kr underskottet 14 766 kr per månad. Behovet av inkomst från företaget sätts till 15 000 kr per månad efter skatt.


Tabell 2. Hushållsbudget nu. Verktyget räknar fram ett behov av en inkomst från näringsverksamhet på 177 200 kr per år efter skatt, avrundat till 15 000 kr per månad. Detta ställer ett krav på resultat på företaget på 277 100 kr per år före egenavgifter och skatt.

Hushållsbudget 2
I nästa steg beräknas hushållsbudget utan barn, visar i detta exempel anger ett behov av inkomst från företaget på knappt 10 000 kr i månaden efter skatt. I detta skede kan man nöja sig med en inkomst på 10 000 kr efter skatt. Det blir en låg pension men man kan öka sitt privata pensionssparande. Man kan fortsätta på samma nivå som tidigare och deklarera en inkomst på drygt 225 000 kr men nöja sig med att ta ut de 10 000 kr som motsvarar behovet, eller något där emellan.

Pensionärsbudget och pension
När de grundläggande uppgifterna är inlagda är det dags att se vad dessa antaganden leder till i form av framtida pension. Grunddata kompletteras även med sparat pensionskapital i inkomst- respektive premiepensionen, samt eventuell tjänstepension från de orangea kuverten.
Hushållsbudgeten som pensionärer visar läget när båda makarna gått i pension. En första beräkning gav ett litet överskott varje månad, ca 1 600 kr. Med den relativt låga bostadskostnaden, 4 000 kr per månad, blir det heller inget bostadstillägg. I det här fallet önskar paret en större marginal än så och går vidare.


Tabell 3. Resultat med privat sparande. Överskottet då barnen flyttar hemifrån ger i det här exemplet utrymme för ett extra pensionssparande. Genom att spara 1 000 kr per månad per person i 15 år kan man ta ut ytterligare ca 1 600 kr per månad vardera, och budgeten visar ett överskott på ca 4 800 kr. Den marginalen vill man ha.
Nu går det självklar att laborera med en mängd andra tänkbara lösningar, t.ex. att skjuta på pensionsåldern, att gå upp i arbetstid, att spara i företaget med mera. PensionPlanB ger svar på de flesta alternativen.

Tillväxt
Till sist några ord om tillväxt. I detta sammanhang är det främst tillväxten på lönemarknaden och i den egna verksamheten (företaget), som är av intresse. Löneökningarna har de senaste 20–30 åren gett en real tillväxt på 1,8 procent utöver prisutvecklingen i allmänhet. Om framtiden kan vi bara gissa, men i våra beräkningar har vi r räknat med 1,6 procent, något som påverkat tillväxten i det sparade pensionskapitalet.
Hur kommer då resultatet i det egna företaget att utvecklas? Det beror på i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig i. Jag har räknat med en real tillväxt på en procent, något lägre än lönemarknaden. Denna tillväxt påverkar storleken på det årliga sparandet.
Den har stor betydelse för den framtida pensionen, och var och en måste själv ta ställning till vad man tror om framtiden.

Besök oss på Borgeby fältdagar, 27-28 juni 2018
Jag hoppas du som läsare har fått en begriplig bild av hur verktyget PensionPlanB fungerar, och att några av er blivit så intresserade av konceptet att ni vill besöka oss på Borgeby fältdagar för en demonstration.
Vi erbjuder dig som är intresserad att få en timme med oss och PensionPlanB, då vi testar verktyget med dina egna personliga förutsättningar. Du anmäller dig genom att skicka ett e-mail till kwaalstedt@gmail.com, märkt med PensionPlanB.

I din intresseanmälan är det bra om du uppger:
1. Ditt namn
2. Din ålder
3. Företagsform (enskild firma eller AB)
4. Tid du önskar boka, du kan välja mellan nedanstående tider (om önskad tid inte är ledig ger vi annat förslag).

Den som anmäler sig kommer att få en bekräftelse, samt ett material med bl.a. en enkel förklaring av pensionssystemet och information om vilka uppgifter som behöver tas med eller skickas in i förväg.

Valbara tider:
Onsdag 27 juni
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00
Torsdag 28 juni
09.30-10.30
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Villkor: Verktyget är en testversion, resultaten kan inte garanteras tillfullo. Vi är lika intresserade av era synpunkter på konceptet som ni är av resultaten.

Vi finns i Lantbrukets Affärers monter nr S86 i stortältet

Av Knut Wålstedt