EU vill lansera nytt växtnäringsverktyg

Foto Agneta Lilliehöök

Experimentverkstaden för nästa Landsbygdsprogram är i full gång och ett av förslagen från EU är ett nytt obligatoriskt beräkningsverktyg för växtnäring i syfte att minska läckage.
FAST, som står för Farm Sustainability Tool for Nutrients, är ett begrepp som Europas lantbrukare kanske måste lära sig snart. Kommissionen vill att kväve- och fosforläckaget från Europas åkrar ska minska mer och vill sätta fart på det arbetet genom att lansera ett nytt digitalt verktyg för EU:s växtodlare.
Verktyget ska hjälpa bonden att hitta rätt gödselgiva så att över- eller underdosering undviks. Exempelvis ska uppgifter som lantbrukaren matar in i modellen som aktuell gröda, markkarta och satellitbilder mynna ut i skräddarsydda råd för bästa gödsling. Verktyget ska också vara mobilt och tillgängligt på alla slags plattformar.
Medlemsländerna har helt olika utgångspunkter för att börja använda ett sådant verktyg. En del länder, som Sverige, har redan fungerande beräkningsverktyg genom gödslingsplaner, växtnäringsbalans, N-sensor, CropSat med mera, samt rådgivarstöd av Greppa Näringen. För oss skulle ett nytt påtvingat verktyg bara krångla till det medan det kan vara till större nytta i andra länder.
En viktig skillnad mellan svensk växtodling och andra länders är att det ofta skett betydlig mer förorening av grundvatten med nitratkväve i andra länder på grund av långvarig över­dosering med kväve. Gemensamma satsningar från EU, inklusive den här, har därför ofta tagit sikte på problemet med nitratkväve i dricksvattentäkter, som alltså inte är så stort i Sverige. I vårt land är det mera fokus på att minska fosforläckaget till sjöar
och vattendrag, men det föreslagna verktyget är sannolikt till liten nytta för det ändamålet.
Kommissionen kommer att lansera en demoversion i början av 2019 till medlemsländerna. Fortsättning följer.

Markus Hoffman