Flera faktorer påverkar ­skidgallmyggans angrepp

Förekomsten av vivlar i gulskålar och klisterfällor korrelerade med både tidiga och sena skador i fältkant, men inte 20 meter in i fältet.

Blygrå rapsvivel och skidgallmygga är radarparet som orsakat stora angrepp i rapsfält i södra Sverige de senaste åren. Tidpunkt, avstånd till fjolårsraps, kringliggande landskap och antal bekämpningar är några av faktorerna som påverkar angreppsgraden.

Mattias Larsson menar att skidgallmyggans förekomst påverkas mest av andelen fjolårs­raps i närheten av årets rapsfält.

För att kunna lägga sina ägg är skidgallmyggan i hög grad beroende av den blygrå rapsviveln, som gnager hål på rapsskidan. Det är svårt att säga om angrepps­ökningen de senaste åren beror på en ökning av skidgallmyggan, rapsviveln eller båda. I ett projekt vid SLU Alnarp har en inventering gjorts av skador som orsakats av skidgallmyggan på rapsskidor i relation till den lokala förekomsten av rapsvivel.

Viveln påverkar
I studien inkluderades också en rad andra faktorer som kan påverka angreppsgraden, som andel fjolårsraps inom en till fyra kilometer, landskapskomplexitet inom en till fyra kilometer, avstånd till föregående års rapsfält, gulskålfångster av vivlar och antal bekämpningar.
Två inventeringar gjordes i 19 utspridda fält, både i fältkant och 20 meter in i fältet, i juni under skidornas tidiga utvecklingsfas samt i juli när skidorna är fullbildade och under ­mognad. Före­komsten av rapsvivel bestämdes med hjälp av gulskålar och klisterskivor.
Mattias Larsson, forskare vid SLU är en av dem som arbetat med projektet.
”Det finns ett direkt samband mellan förekomsten av vivlar och angrepp av skidgallmygga, speciellt i fältkant”, säger han.

Närhet till rapsfält
Resultaten visar också att samtliga faktorer tillsammans ger signifikant korrelation med tidiga skador i fältkant samt sena skador både i fältkant och inne i fältet. Den faktor som enligt studien har störst påverkan är dock närliggande rapsfält under fjolåret. Att angreppen ökat de senaste åren kan alltså vara till stor del ett resultat utav en ökad höstrapsodling. Kortare avstånd mellan rapsfälten gynnar skidgallmyggan eftersom den är en dålig flygare och endast klarar kortare avstånd.
”Det verkar som att det är andelen raps inom nära avstånd som påverkar före­komsten av skidgallmygga och ­komplexiteten i landskapet. Det vill säga hur vegeta­tionen ser ut på längre avstånd spelar roll för vivelns förekomst”, säger Mattias Larsson. ”Däremot behövs det fler studier för att bekräfta resultaten.”

Av Elin Laxmar