Flyktigt bekämpningsmedel får nya villkor

”Vid köp av produkter som innehåller prosulfokarb medföljer ett informationsblad kring hur produkten ska användas utöver det som står på etiketten”, säger Carl-Henrik Ljung, Syngenta.

Bekämpningsmedel innehållande den verksamma substansen prosulfokarb är ett av de få ogräsmedel vi har kvar för höstbehandling i stråsäd och dessutom är det känsligt för avdrift. Nya regler för användning 2020 ska förhoppningsvis göra fortsatt användning möjlig.

Att bekämpningsmedel upptäcks i miljöer där de inte hör hemma är naturligtvis inte önskvärt och kan göra så att viktiga verktyg för bekämpning av ogräs och skadegörare försvinner. Genom att i tid vidta försiktighetsåtgärder ökar sannolikheten att bekämpnings­medlet i fråga ska få fortsätta användas. Nya villkor för preparaten Boxer, Roxy  800 EC, Pro-Opti, Jura och Purelo måste tillämpas från och med augusti 2020 då den gamla registreringen går ut. Säkert Växtskydd rekommenderar dock att börja direkt för att minimera risken för problem i närliggande odlingar, och i förlängningen för lantbrukaren själv.

Resthalt i frukt
Det är främst i frukt och grönsaker som otillåtna resthalter har påträffats, då bekämpning med prosulfokarb har skett i närområdet. Produkter med resthalter går inte att sälja, vilket innebär stora förluster för drabbade odlare. Orsaken är att prosulfokarb lättare än andra substanser kan transporteras via vindavdrift även när det inte blåser så mycket.
Därför har en rad nya villkor satts upp och innebär att minst 75 procents avdriftsreduktion ska användas och att ett vindanpassat skyddsavstånd ska tillämpas. Vid behandling på hösten får inte bekämpning ske närmare än 500 meter från odlingar som ska skördas samma höst och har ätliga delar ovan jord för humankonsumtion. En tids­begränsning för körning gör att bekämpning med prosulfokarb ska göras mellan klockan 18.00 och 03.00 vid temperatur på högst 15 grader och vind på högst tre meter per sekund.

Stewardship-program
Syngenta arbetar med att sprida de nya villkoren både genom rådgivarorganisationer, säljare och lantbrukare men även i sociala medier och genom ett speciellt stewardship-program.
”Vi har ett omfattande stewardship-­program kring prosulfokarb för att det ska användas på rätt sätt, både för att minimera riskerna för avdrift och för att få bättre effekter av produkten i fält. Stora delar av programmet baserar sig i spruttekniska åtgärder. Håll en låg bomhöjd på max 50 centimeter, använd avdriftsreducerande munstycken; minst 75 procent men gärna 90, en hög v­attenmängd på minst 200 liter per hektar och en körhastighet på max 6–8 kilometer i timmen. Viktigt är även väderförutsättningarna där vi vill ha svalt, lugnt väder och god markfukt”, säger Carl-Henrik Ljung, växtskydds­ansvarig på Syngenta Sverige.

Dokumentera avstånd
Kravet att hålla minst 500 meter till exempelvis fruktodlingar har lett till en diskussion om huruvida detta ska räknas som ett anpassat skyddsavstånd och som således ska dokumenteras i sprutjournalen. Jordbruksverket har nu slagit fast att så är fallet, vilket gör att uppgifter om både fasta och anpassade skyddsavstånd ska antecknas.
Diflufenikan är en annan aktiv substans som ligger i riskzonen för ett eventuellt förbud och där har det vidtagits åtgärder för att minska läckage till vattendrag. Produkter som innehåller diflufenikan körs ofta tillsammans med exempelvis Boxer – ännu en anledning till ansvarsfull användning då alterna­tiven­ är få.
”I dagsläget finns det tyvärr väldigt få alternativ för höstbehandling i Sverige. Prosulfokarb fyller en viktig funktion för att motverka resistenta ogräs då den tillhör grupp N, lipidsynteshämmare, och har god effekt på många redan ALS- och ACC-resistenta ogräs.
Prosulfokarb fyller även en viktig funktion i odlingen av specialgrödor där man har en begränsad tillgång på h­erbicider i dagsläget”, säger C­­­arl-Henrik Ljung avslutningsvis.

Av Elin Laxmar