Förgröningsstödet – ur askan i elden

I juli kom det plötsligt ett nytt förslag på hur reglerna för de ekologiska fokusarealerna kan ändras redan till våren 2017. Bristen på framförhållning är katastrofal! Förslaget är radikalt men det är ändå bäst att fullfölja höstsådden som planerat.

EU-kommission har gjort en översyn av förgröningsstöde­t och nu föreslås ett antal förändringar i regelverket för de ekologiska fokusarealerna. Enligt nuvarande förslag ska förändringarna gälla redan från 2017 vilket riskerar att delvis omkullkasta den sådd som kommer att ha gjorts innan reglerna beslutats. Jordbruksverket informerade om förslagen i juli men de är fortfarande under diskussion i EU-kommissionen och det återstår att se vad som slutligen blir beslutat.
Om det nuvarande förslaget går igenom är det enligt uppgift från Jord­bruksverket inte möjligt för Sverige att förhandla bort det. Däremot kan vi vara tacksamma för att Jordbruksverket redan tidigare accepterade kvävefixerand­e grödor som ekologisk fokusareal, till skillnad från exempelvis Danmark. Förslagen om regelförändringar kommer att tvinga fram ökad mineralgödsel­användning och minskad biologisk mångfald eftersom odlingen av kvävefixerande grödor kommer att minska om reglerna genomförs.

Vems förslag?
Sverige har framfört kritik mot förslaget liksom de flesta andra medlemsländer. Även den expertgrupp som EU-kommissionen sammankallat är djupt kritiska till de föreslagna förändringarna. Detta indikerar att de föreslagna förändringarna inte huvudsakligen drivs av medlemsstaterna utan av andra aktörer som varit remissinstanser, till exempel olika miljöorganisationer i Europa. Det är svårt att förstå hur externa grupperingar kan få stort inflytande i processen när medlemsländerna i övrigt verkar överens.
Regelförslaget väcker en hel del frågor om hur lantbrukets administrativa börda ska lättas. Det är uppenbart att ett gemensamt regelverk för hela EU är svårhanterligt och att förändringarna är oförutsägbara. Det är även svårt att få insyn i vilka delar i regelverket som beslutas i EU respektive nationellt. Det är irriterande att konstatera att regelverken nu är så pass komplicerade att ingen längre klarar att se till totalnyttan för miljön. Det är även frustrerande att möjligheterna att påverka reglerna är så små för lantbruket.

Restriktioner
Enligt förslaget skulle all användning av bekämpningsmedel förbjudas på ekologiska fokusarealer med kvävefixerande grödor, vallinsådd i huvudgröda och trädor tills säsongen är över. Detta skulle vara en mycket negativ förändring eftersom det innebär att framför allt ärter men i många fall även åkerböna, klöverfrö och vallinsådder inte går att använda som fokusareal. I vissa fall kan det gå att klara sig med ogräsharvningar i åkerböna. Sveriges regelverk om flyghavre försvårar dock ytterligare möjligheten att klara sig med enbart mekanisk bekämpning.
Förslaget har även en skrivning om att trädor ska vara ur produktion minst nio månader varje kalenderår men det är inte helt tydligt definierat vad det innebär. Om det inte blir tillåtet att så under denna period så omöjliggörs höstsådd efter trädor i större delen av landet och trädorna får ligga fasta istället för att ingå i växtföljden.

Vallinsådder
När det gäller vallinsådd i huvudgröda så berörs de av ytterligare en regelförändring om att de måste behållas i tio veckor men det borde inte vara ett problem vid insådder i en huvudgröda. Förmodligen utgår detta regelverk från insådder som görs efter skörd av en huvudgröda, vilket är vanligare i Europa.
En positiv förändring är att blandsäd med kvävefixerande grödor och spannmål kan användas som ekologisk fokusareal om den kvävefixerande grödan dominerar. Tidigare har ju bara ren­beståndsodlingar av kvävefixerande grödor kunnat räknas med. Förändringen ger möjlighet att i högre grad använda helsäd som ekologisk fokusareal.

Håll fast vid planen
Eftersom det är svårt att förutse vilka förslag som kommer gå igenom eller inte så är huvudalternativet att tills vidare hålla fast vid den planerade höstsådden och var ärter respektive åkerbönor ska sås till våren. Det är onödigt att planera för oklara regler som ännu inte finns. Om förslaget i värsta fall går igenom, får man lösa det på bästa möjliga sätt till våren.
Huvudalternativet till våren är obrukade fältkanter eller trädor. Visserligen föreslås att bredden på de obrukade fältkanterna måste ökas från en till två meter men detta alternativ är flexibelt och ger minst arealförlust. Alternativt kan trädor läggas på delar av arealen där det planerats vårsådd. Gårdens förutsättningar ger lösningen.

Av Ulrik Lovang,
Lovang Lantbrukskonsult