God tillgång till kväve ger ökat vattenutnyttjande

Den gångna sommaren har hjälpt till att tänja på gränserna och se vad som är möjligt och nödvändigt. En vanlig föreställning som figurerat är att ekologiska odlingar skulle ha klarat torkan och värmen bättre än de producenter som tillåter sig att använda mineralgödsel och kemiska växtskyddsmedel. Bland annat gick SLU:s centrum för ekologisk produktion, EPOK, ut och fastslog genom härledning att ekologiska producenters skulle ha klarat sig bättre än sina icke ekologiska kollegor eftersom de tillför stallgödsel och odlar vall.
Nu är inte det något som är unikt för ekologisk produktion, men mycket talar för att det på jordar som får mer mullbildande material gynnas den vatten hållande förmågan. Så långt
det evidensbaserade stödet.
I en artikel i kommande nummer av Agricultural Water Management visar forskare vid Thünen-institutet i Tyskland att god tillgång till kväve förbättrar vetets vattenutnyttjande, det vill säga ger mer skörd per liter vatten. En intressant iakttagelse var också att en ökad kväveupptagning med ökad beståndstäthet minskade avdunstning från marken genom ökad beskuggning, så mycket att den behovsanpassade bevattningen kunde minskas. Dessutom kunde forskarna se att med stigande koldioxidhalter ökar kvävegödsling upptaget.

Källa: Manderscheid et al. Nitrogen supply – a determinant in water use efficiency of winter wheat grown under free air CO2 enrichment.
Agricultural Water Management Volume 210, 30 november 2018, Pages 70–77, doi.org/10.1016/j.agwat.2018.07.034.