Höstvete skörd 2021: Klarar kalkylen

Rullande TB4 för höstvete 2016-2020

Nu är en stor del av årets höstveteareal sådd och det kan vara läge att blicka framåt och se om det varit värt besväret.

Årets skörd pekar på en medelskörd med lite uppsida för spannmålsodlare i norra Götaland. Innan tillförlitlig skördestatistik är tillgänglig vill jag inte göra något eget antagande, men SCB:s normskörd för året ligger cirka 200 kg över fjolårets. För Lantbrukets Affärers spannmålskalkyl innebär det en liten uppjustering från 7100 till 7200 kg per hektar.

Priset på kvarnvete enligt Euronext septembertermin ligger i vecka 38 på 182,50. Med ett pris på euron på 10,41 motsvarar det ett spannmålspris på 1,91 om ett år. Valutaterminer på euron i förhållande till kronan tyder på en förväntad försvagning av kronan, och med en antagen kurs på 10,5 skulle det motsvara ett pris på 1,92 kr/kg.

Förväntad nedgång
Dagsnoteringen på Euronext är när detta skrivs 188,50 euro per ton eller 1,96 kr per kg med dagens eurokurs. Den långsiktiga trenden är alltså en förväntad nedgång, samtidigt som ett högt pris vid skörd pekar på förväntad brist längre fram. Ett råd är att vänta några månader, men att säkra priset så fort osäkerheterna kring skörden har lagt sig. Risken är att köpare som gått in och säkrat volymer idag kan se sig nödgade att släppa ut eventuellt överskott på marknaden när skörd 2021 närmar sig.

På kostnadssidan kan vi förvänta oss ökade maskinkostnader. Maskinkalkylgruppens kostnader ligger 250 kr högre per hektar för höstvete sått utan plöjning i år jämfört med 2019. Dieselpriset är fortfarande lågt, men vi kan förvänta oss en ökning till nästa år. Ettårsterminen på Brent-olja ligger nästan 60 procent över dagens. Vår gissning är att den som inte säkrar sitt dieselpris idag genom inköp eller avtal kan räkna med ett pris på diesel på minst 15 kr om ett år.

När det gäller markkostnad talar det mesta för relativt stabila nivåer. Räntan kan antas ligga fortsatt lågt, även om en höjning på grund av ökad statlig upplåning är mer sannolik än en sänkning. Stabila eller höjda räntor i kombination med fortsatt låg inflation verkar dämpande på fastighetspriserna.

Rätt beslut
Med de antaganden som gjorts hamnar TB4 innan ersättning till eget kapital, företagsledning och vinst på 2160 kr, en ökning med cirka 100 kr jämfört med för ett år sedan. Med det förväntade resultatet kan vi konstatera att det var rätt att så höstvete – i år igen.
Om vi gör ett bokslut för 2020 års kalkyl hamnar slutligt TB4 med kalkylerad skörd på 2436 kr, 400 kr högre än vad förhandskalkylen i september 2020 förutspådde. De största skillnaderna är högre spannmålspris och lägre dieselpris.

Stor marginal
Det spannmålspris vi använder i kalkylen är en direkt omräkning av aktuellt pris på Euronexts septembertermin multiplicerad med aktuell eurokurs. Det är såklart inte det pris som lantbrukaren kan räkna med på gård, men ger en indikation på hur väl den svenska spannmålshandeln sköter sitt uppdrag.

HöstveteförkalkylI vecka 37 var enligt BM Agri priset på kvarnvete 1,45–1,60 kr. Jordbruksverkets pris på storbåt i hamn var samma vecka 1,88 kr. Det visar på en prisskillnad på 28–43 öre mellan gård och på köl. Enligt Agronomics och andra oberoende motsvarar logistikkostnaden från gård till båt cirka 20 öre. Handeln tar alltså en marginal på 8–23 öre eller 5–16 procent på icke lagrad vara.

Enligt kalkyl skörd 2021 ligger odlingskostnaderna på 1,62 kr per kg – samma belopp som i föregående års kalkyl. Det är det lägsta pris du ska acceptera på din spannmål.

Av Lennart Wikström