Ingen saklig grund för att förbjuda glyfosat

Hand med förstorningsglas

Åtminstone ett växtskyddsmedel med glyfosat som verksam substans kan förväntas bli godkänt i åtminstone en EU-medlemsstat för åtminstone en användning i åtminstone en gröda.

Det är slutsatsen i det utlåtande från gruppen som har granskat dokumentationen inför kommissionens beslut om glyfosats öde i EU som presenterades den 15 juni. Gruppen har bestått av representanter från de godkännande myndigheterna i Sverige, Frankrike, Nederländerna och Ungern.

Check!
Baserat på underlaget konstaterar gruppen att när det gäller människors hälsa kan glyfosat på rättslig grund:

  • inte klassas som gentoxiskt eller mutagent för könsceller
  • inte klassas som cancerogent
  • inte klassas som skadligt för fortplantningen
  • inte vid enstaka eller upprepad exponering klassas som skadligt för enskilda organ
  • inte bedömas som hormonsstörande

Behandling av grödor med glyfosat innebär enligt gruppen inte heller någon akut eller kronisk risk för konsumenter, även om det saknas data för att bedöma risken för upptag i efterföljande grödor.

Komplettering
Dokumentationen bör kompletteras med uppgifter om två nya relevanta föroreningar som hittats i produkter, samt när det gäller glyfosats förekomst i miljön, i synnerhet vatten.

Gruppen konstaterar också att det saknas bedömningskriterier för påverkan på biodiversitet och att de aspekterna får beaktas i den fortsatta vetenskapliga granskningen av ansökan. Gruppen har heller inte bedömt de socioekonomiska effekterna av ett förbud mot glyfosat, eftersom de inte ingår i bedömnings­kriterierna. De aspekterna får istället beaktas i EU-kommissionens riskhantering.

Gruppen föreslår att nuvarande varningstext avseende risk för allvarlig ögonskada vid exponering och giftighet för vattenlevande organismer kvarstår.

Nu vidtar först en vetenskaplig granskning och sedan en process där EU-kommissionen ska komma med sitt utlåtande. Mot bakgrund av granskningsgruppens utlåtande finns det ingen saklig grund att förbjuda användning av glyfosat inom EU.

Vi får hoppas att kommissionen kan stå emot de mycket starka miljöorganisationer som redan nu börjar skramla med vapnen och skjuter fram bina som sina bönder i det politiska spelet.

Fram till dess när vi visionen att Sverige blir åtminstone ett av medlemsländerna som kan godkänna åtminstone ett växtskyddsmedel med glyfosat för användning efter skörd i odling av spannmål.

Av Lennart Wikström

Rapporten finns att ladda ner här!