Kombinera åtgärder för uthållig ogrässtrategi

Obehandlade (överst) och mesosulfuron och jodsulfuronmetylnatriumbehandlade (underst) renkavleplantor från frön från tolv platser i Skåne med konstaterad herbicidresistens. Effekten är knappt noterbar. Försöken utförda vid Syngentas försöksanläggning Jealott’s Hill i Storbritannien.

Att förlita sig på en åtgärd eller ett preparat är inte en uthållig strategi. I studier genomförda av Syngenta lyfts behovet att kombinera både förebyggande åtgärder och aktiva substanser med olika verkningssätt för att klara problemen med gräsogräs i spannmål.

Resistens mot olika aktiva substanser är ett växande problem i växtodlingen. I takt med att allt fler ämnen faller för EU:s stupstockskriterier minskar urvalet av tillgängliga preparat med olika verkningssätt. Särskilt aktuellt är detta i behandling mot gräsogräs, där resistens mot de vanligaste preparaten ökat kraftigt, inte minst i renkavle. Som vi berättar om i artikeln om integrerad bekämpning av gräsogräs på sidan 22 behöver strategin för att hålla nere gräsogräsen innefatta både förebyggande åtgärder och herbicider för att bli framgångsrik.

I dagsläget har samtliga verksamma ämnen som används för gräsogräsbekämpning i spannmål på våren antingen verkningssättet ALS- eller ACCase-hämmare. Resistensproblemen mot dessa två verkningssätt var för sig har varit tydlig de senaste åren; något som styrks i de försök som Syngenta delat med sig av.

Kombinera verkningssätt

”Det är viktigt att kunna visa vad olika åtgärder betyder och att lantbrukarna har allt att vinna på en uthållig strategi”, säger Oskar Björling, Syngenta. Foto Emma Vendel

”Vi har testat effekten på renkavle från frön som Jordbruksverkets Växtskyddscentral samlat in på tolv olika fält i Skåne”, berättar Oskar Björling, Syngenta.

”Vi kan se att flera av de här populationerna av renkavle är okänsliga mot flera av de testade växtskyddsmedlen. Resultatet visar med tydlighet att problemet är allvarligt. Vi behöver både förebyggande åtgärder så som en bra växtföljd och växling mellan flera verksamma ämnen i bekämpningsstrategin. Först då kan vi nå målet om en hållbar bekämpning av renkavle.”

Syngenta lanserar nu två nya växtskyddsmedel med effekt mot renkavle. I produkten Axial finns den nya ACCase-hämmaren pinoxaden och i produkten Avoxa finns både ALS-hämmaren pyroxulam och ACCase-hämmaren pinoxaden.

”Kombinationen av både ALS- och ACCase-hämmare ger en mer stabil effekt jämfört med de försöksled där enbart pinoxaden testats”, berättar Oskar. ”Selektionstrycket blir lägre vilket är av största betydelse för att minska uppkomsten av resistens och när de båda verkningssätten kan kombineras vid samma behandlingstillfälle blir användningen mer uthållig ur ett resistensperspektiv.”

Varierad växtföljd stommen
Syngenta har i en modell studerat samverkan mellan växtföljd, val av växtskyddsmedel och olika populationer av renkavle som varit mer eller mindre herbicidresistenta. Den visar att ensidig växtföljd och ensidig användning av ett enstaka växtskyddsmedel i en renkavlepopulation med begynnande resistensutveckling är en katastrofal kombination. Renkavlen gick inte att bekämpa i mer än två år med den strategin. Modellen indikerar också att det inte räcker med varierad växtföljd som enda åtgärd.

”Både vår- och höstbehandling med preparat med olika verkningssätt krävs, men en varierad växtföljd är en grundförutsättning, eftersom det gör det möjligt att komma in med medel vid fler tidpunkter och med ytterligare andra verkningssätt, som exempelvis Kerb i höstrapsen.”

Lösning finns
Syngentas modell visar att kombinationen av flera åtgärder kan ge en effektiv bekämpning under hela den tid som modellen kan simulera för, upp till 16 år, även i ett utgångsläge med begynnande resistensutveckling.

”Det är viktigt att komma ihåg, oavsett vilket växtskyddsmedel eller verkningssätt som diskuteras, att ett förebyggande arbete för att förhindra resistensutveckling många gånger mer effektivt än den bästa strategin för att hantera den när problemet väl är ett faktum. Och för att långsiktigt kunna bekämpa renkavlen kommer det fortsatt, oavsett hur effektiva preparat vi än lanserar, vara lantbrukarnas kunskap och engagemang som är det viktigaste verktyget i kampen mot resistens”, avslutar Oskar.

Av Lennart Wikström