Kräv dina pengar åter

Betalar du årlig avgift för kontroll enligt miljöbalk eller livs­medelslag? Får du kontroll varje år? Om svaret är ja, o­mfatta­r kontrollen lika många timmar som du blir debiterad.

Frågan om kommunernas rätt att debitera årlig kontrollavgift utan att göra någon kontroll befinner sig i ett juridiskt oklart läge. Vissa överprövningar har resulterat i att kommuner tvingats betala tillbaka avgifter för kontroller de inte utfört, medan andra har landat i att kommunen har rätt att ta betalt, i alla fall så länge det ­planerats kontroll eller om det jämnar ut sig över åren. Klart är dock att ­kommunerna inte får använda kontrollavgifterna för att finansiera annan verksamhet än just kontrollen.
Om du betalat för fler timmar än du faktiskt blivit ­kontrollerad torde du således ha timmar inneståend. Då bör kontrollen ­kommande åren vara gratis till dess att kommunen hunnit i fatt vad de debiterat för.
För att hjälpa de som betalat för mycket och vill ha tillbaka sina pengar, har vi gjort en mall som går att ladda ner från vår ­hemsida. Du behöver fylla i uppgifter som bland annat namn och hur mycket du vill ha tillbaka. Sedan är det bara att skriva ut och skicka in. Avslår kommunen din begäran har du rätt att överklaga. ­Kommunen är skyldig att samtidigt som du får avslaget berätta hur du överklagar.
Normalt ställer du överklagan till förvaltningsrätten men ­sänder överklagan till kommunen. Det kostar inget att överklaga till för­valtningsrätten. Dock har du
normalt inte fri rättshjälp i för­valt­ningsrättsmål. Som med all juridik finns inga givna utgångar och vi kan inte garantera att du får rätt.

Klicka här för att ladda ner en word-mall.

Av Per-Ola Olsson