Kritiken mot Kemikalieinspektionen fortsätter

I förra numret av Lantbrukets affärer berättade vi om omfattande kritik mot Kemikalieinspektionen, KemI. Nu visar det sig att det även förekommer massiv kritik inom myndigheten. I ett internt PM riktar KemIs egen Peter Bergkvist stark kritik mot ledningen. Han menar att cheferna bland annat brister i ekonomistyrningen och i stort sett är oförmögen att skapa tillit och engagemang hos de anställda.

”Vi har de senaste åren fått uppleva en tydlig förskjutning från verksamhetsfokus till ett administrativt fokus som nu antar orimliga proportioner. Själva verksamheten tenderar att komma i andra hand. Det som dominerar agendan hos våra chefer är planering, målstyrning, resultatuppföljning och ibland en närmast hysterisk återrapporteringsexercis”, skriver han.

”Listan kan göras lång över olika Kafka-liknande exempel på en genombyråkratisering av KemI såsom obegripliga rutiner och ständiga omtag. Ett exempel är att det produceras föredragnings-PM som aldrig förr och för alla möjliga syften”, fortsätter Bergkvist.

Bytt fot
Han landar i bland annat ett krav på att KemIs ledning måste be myndighetens intressenter om ursäkt. Vid Växtskyddsrådets senaste möte ska han även då ha uttryckt sig i liknande termer, samt medgett att kritiken mot Kemi är berättigad.
Peter Bergkvist har stundom varit ett rött skynke för många utom Naturskyddsföreningen. Hans plötsliga omsvängning gör att det finns de som spekulerar i att Bergkvist när nu kritiken mot myndigheten växer och miljömyndighetsutredningen vill flytta prövningen av nya växtskyddsmedel från KemI, helt sonika offrar sin ledning i syfte att behålla prövningsansvaret på KemI. Bergkvist har dock semester, varför vi inte kunnat få hans kommentar till resonemanget.
Det blev Agneta Westerberg, avdelningschef, som svarade på Peter Bergkvists PM. Hon håller inte med om hans beskrivning.

Gjort en SWOT-analys

”Jag kom till avdelningen Tillstånd och Upplysning för ganska precis ett år sedan. Jag har ett tydligt uppdrag att skapa en tydlig ledning och styrning av avdelningen med syfte att förbättra handläggningsprocessen. Mitt fokus är att tydliggöra avdelningens uppdrag, mål och prioriteringar, att klargöra förväntningar internt och externt, att skapa tydliga strukturer, beredningsrutiner mm, att tydliggöra roller, processer, rutiner, att klargöra kommunikationsvägar och behov av information”, skriver hon.

”Jag upplever ett stort förtroende för KemIs verksamhet hos vår uppdragsgivare regeringen/Miljö- och energidepartementet. Inför den senaste myndighetsdialogen som ägde rum förra veckan gjorde departementet en SWOT-analys av KemI”, fortsätter Westerberg.

Björn Dufva, enhetschef vid miljödepartementet, förnekar initialt att JK riktat kritik mot KemIs ledning.

”JK har inte riktat kritik mot ledningen direkt, utan det är ju mot hela verksamheten. JK säger att det finns många samverkande faktorer som gör att KemI inte kommer tillrätta med handläggningstiderna. Det är vad JK säger. JK har ju inte pekat ut ledningen per se”, förklarar han.

Missnöje vanligt
Han medger dock att det ju är ledningen som ansvarar för verksamheten. Han förklarar att för att komma tillrätta med problemen på KemI genomfördes en stor omorganisation häromåret, och att det är denna Peter Bergkvist kritiserar.

”Det är inte ovanligt att enskilda individer är missnöjda vid omorganisationer. Det är nästan vanligare förekommande än att de inte finns”, förklarar han.

Det faktum att det i det gamla systemet legat 35 ansökningar sedan 2011, men att KemI till departementet uppgett att dessa minskat med 42 procent förklarar Björn Dufva med att det inte är han personligen som tittat på handlingsplanen, varför han inte kan svara på detta. Departementet brukar utgå från att de uppgifter de får in är korrekta.

Resultat under året
Diskrepanserna förklarar han med att det är mänskligt att fela, men påpekar att departementet tittar på hur de ska få in bättre underlag i bland annat årsredovisningarna. Han framhåller att departementet inte får gå in och styra KemIs verksamhet, men att departementet gör vad de kan för att problemen på myndigheten ska upphöra. Främst kring finansieringen.

”Miljöministern har i flera olika sammanhang sagt att det ska i alla fall inte vara resursbrist som gör att Kemi inte kan hantera ärendena i tid. Vi för en kontinuerlig dialog med myndighetsledningen, och departementsledningen förväntar sig att det ska synas resultat under året”, avslutar han.

Här kan ni läsa både Peter Bergkvist och Agneta Westerbergs brev i sin helhet.

Av Per-Ola Olsson