Lantbruk är inte miljöfarligt!

Sverige är unikt. Här betraktas lantbruk som miljöfarlig verksamhet, något som vi i ett globalt perspektiv är g­anska ensamma om.

Ett mer omvärldsanpassat synsätt vore att se en organiserad och högproduktiv livsmedelsproduktion som en förutsättning för att kunna bygga ett samhälle.
Men något har förvrängt synen i den allmänna diskussionen, och om vi ska tillåta oss att spekulera kan det ha sin grund i svenskarnas syn på naturen och människans roll i den. Läkaren och idé- och lärdomsforskaren Nils Uddenberg har i boken Det stora sammanhanget (Nya Doxa 1995) pekat på hur svenskar, trots att vi lever i det mest sekulariserade samhället i världen har ett närmast religiöst förhållningssätt till naturen. Det gäller också människan, som ses som ett djur bland andra. Som religion skulle den kunna beskrivas som ekologism.

Pr-profeter
Samtidigt är vi ett av världens mest urbaniserade länder. Professorn och framtidsforskaren Kjell A Nordqvist talar om hyperurbaniseringen som bokstavligen kommer att helt avfolka landsbygden. I människors föreställning om vad naturen är – den som enligt ekologismen ska vara vår förebild och andligen vägleda oss – handlar det inte längre om vad naturvetenskapen lyckas förmedla och vad som kan beskrivas genom biologi och evolution. Det handlar stället om en slags metanatur som den definieras av den urbana medelklassen och deras profeter pr-byråerna.
I ett sådant sammanhang är det begripligt att lantbruket som i grunden är livsmedelsproduktion med hjälp av manipulation av växter och djur framstår som farligt. Allt som stör det som beskrivs som en perfekt balans blir av ondo, även om det kan leverera skeppsvis med ekotjänster i form av mat, energi och mångfald.

Abnorm regelbörda
Det är mot bakgrunden av de här djupt liggande och svårföränderliga föreställningarna som mycket av synen på och hanteringen av lantbruket ska ses. Det kan hjälpa till att förklara varför de lagar och regler som lantbruket ska följa har ökat med 120 procent på 20 år, som SLU, Hushållningssällskapet och Växa visar i sin förstudie till projektet ”Byråkratin i lantbruket belastar och kostar”. Idag finns det krav på att en lantbrukare måste föra 22 olika journaler, och 26 olika verksamheter eller åtgärder som är att betrakta som naturliga delar av verksamheten i ett lantbruksföretag är anmälnings- eller tillståndspliktiga.
Det är mot bakgrund av detta och att ett parti som företräder ekologismen nu ingår i regeringen som förlamningen i arbetet med beramade livsmedelsstrategin ska förstås. I många myndigheter finns också företrädare för ekologismen som mer ser till sin eller en lobbyorganisations agenda än till att väga föreslagna åtgärder mot konsekvenser.
Det gäller i synnerhet miljömålsmyndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Och tvärt emot vad som egentligen gäller enligt svensk förvaltningslag frånhänder sig tjänstemännen allt ansvar och förordar och förordnar regler och åtgärder som inte genomgått någon konsekvensanalys. I bästa fall är de symbolhandlingar och i värsta fall är de fördärvliga för både näringen och den miljö de är avsedda att skydda.

Rejäl näsbränna
Därför är det en klart positiv signal när nu regeringen i sin överprövning av Vattenmyndigheternas förslag till åtgärder ger
m­yndigheterna en osande näsbränna och förelägger myndig­heten att endast lägga fram åtgärder som konsekvensprövats ekonomiskt och har de avsedda effekterna på miljökvalitetsnormerna. Värt att notera är att beslutet är undertecknat av miljöministern och miljöpartisten Karolina Skog. (Vi misstänker att hon nu ruvar på en gruvlig hämnd och kommer igen i samband med prövning av förslag på handelsgödsel- och växtskyddsmedelsavgifter.)
Kemikalieinspektionen har visserligen spottat upp sig och tillkännager beslut dussinvis. Men missnöjet är fortfarande stort och vägen upp till vattenytan i förtroendekaret är lång. Därför kanske berörda politiker borde överväga om inte växtskyddsmedelsfrågorna bättre handläggs av Jordbruksverket, som Moderaterna föreslår i sin budgetproposition.
Lantbruket måste ses som den grundbult det är, och som en kvalificerad leverantör av ekosystemtjänster. Och miljö­manipulation är inte detsamma som framkallande av fara.