Ledningens agerande hotar CKBs framtid

Efter elva års framgångsrikt ledar­skap slutade Jenny Kreuger vid årsskiftet som föreståndare för CKB, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel.

”Det är svårt att sia om CKBs framtid eftersom ingen av oss som arbetar där vet hur dekanen egentligen tänker”, säger Jenny Kreuger, fd föreståndare, CKB.

”Orsaken är att jag inte längre har min chefs förtroende”, säger Jenny Kreuger till Lantbrukets Affärer.

CKB kom till som en reaktion mot det hot om nedläggning som runt 2005 riktades mot SLU:s pesticidlaboratorium. En intern mobilisering för att rädda labbet fick stöd av externa intressenter som insett att SLU var det enda stället i Sverige som hade gedigna kunskaper om jordbrukets kemikalier. De tre miljoner kronor som behövdes för att bevara laboratoriet blev i stället fem och pengarna räckte till för att 2006 dra igång CKB.

Samarbetsforum
Sedan dess har CKB fungerat som ett samarbetsforum för SLU-forskare och intressenter utanför universitetet. En referensgrupp som representerar hela sektorn har medverkat vid prioriteringen av vilka verksamheter som ska bedrivas.
Organisatoriskt hör CKB till Fakulteten för Naturresurser och Jordbruk, NJ, den största av SLU:s fyra fakulteter. För den ytlige betraktaren kan Jenny Kreugers skapelse te sig som en lite udda företeelse jämfört med de flesta av NJ:s övriga centrumbildningar. Bland dessa finns välkända och ”politiskt korrekta” storheter som Artdatabanken, Centrum för Biologisk Mångfald, Centrum för Ekologisk Produktion, SLU Ekoforsk och Kompetenscentrum för Biologisk Bekämpning, CBC.

Alibi
Men när Lantbrukets Affärer häromåret porträtterade Jenny Kreuger märktes inga tecken på att hon skulle känna sig främmande i församlingen. Hon konstaterade att CKB inte har något politiskt uppdrag och inte heller ska ägna sig åt opinionsbildning. Dessutom lät hon förstå att CKB fungerade som ett bra alibi gentemot den kritik mot SLU som går ut på att universitetet fjärmat sig alltför mycket från det praktiska lantbruket.
CKB fick redan från början en organisatorisk särställning eftersom det lydde direkt under fakulteten och inte under någon av de institutioner som fungerar som överordnad instans för vissa av de andra centrumbildningarna. Ur ett strikt linjeorganisatoriskt ­perspektiv är sådana avvikelser inte bra, och en inte alltför djärv gissning är att Torleif Härd som blev ny chef för fakulteten 2016 ville styra upp organisationen.

Underlåtit informera
I det brev till NJ-fakultetens ledning där Jenny Kreuger meddelar sin avgång påpekar hon att orsaken till denna ”inte är den omorganisation som dekanen Torleif Härd genomför eller arbetet med en översyn av instruktionerna, utan sättet han valt att genomföra det på. … Härd har i varje led underlåtit att informera mig eller förankra föreslagna förändringar med mig. Detta trots att föreståndaren fortfarande finns direkt under dekanen i den linje han så ihärdigt förespråkar som vägledande för fakulteten. Dekanen har i stället konsekvent kontaktat den manlige prefekten på institutionen, vilken i sin tur varit vänlig nog att informera mig och försöka få till stånd möten mellan mig och dekanen.”

Dekanus Torleif Härd försöker tona ner diskussionen kring CKBs framtid ställer sig frågande till varför och hur uppgifterna kommer ut.

”Mindre administrativ åtgärd”
När Lantbrukets Affärer innan jul ringer Torleif Härd för att få besked om vad konflikten bottnar i blir svaret:

”Det handlar om en mindre administrativ åtgärd, en bokföringsgrej, det är inget märkligt.”

Men är ni inte angelägna om att behålla era medarbetare?

”Jo, det har du helt rätt i, det hade varit önskvärt om hon stannat kvar.”

Hade den här historien gått att lösa på ett annat sätt?

”Jo, det frågar vi oss också.”

Torleif Härd är påtagligt irriterad över uppringningen.

”Du håller på och gräver inom min fakultet, det är allvarligt. Vi har haft ett antal möten och mailkonversationer och det ska hållas internt. Jag ställer mig frågande till varför och hur sådant här kommer ut.”

Lantbrukets Affärer erinrar om att offentlighetsprincipen och förbud mot att efterforska källor gäller även hos SLU. Torleif Härd konstaterar att han inte kan kommentera ärendet vidare, men att ingen omorganisation är på gång.

”Stor oro”
Torleif Härds försök att lägga locket på har uppenbarligen slagit slint. Ungefär samtidigt som Lantbrukets Affärers telefonkontakt fick han brev från branschorganisationen Svenskt Växtskydd som med ”stor oro … följer och noterar effekter av den pågående organisationsförändringen rörande CKB inom SLU.”
Svenskt Växtskydd menar att SLU:s ledning verkar vilja komma ifrån det externa inflytandet och engagemanget i CKB. En allvarlig sak eftersom resultaten från CKB ”i hög grad används för planering och beslut om åtgärder, utbildning och information rörande miljöeffekter av kemiska bekämpningsmedel.”

Tre frågor
Branschorganisationen lovordar Jenny Kreugers insatser under många års arbete med effekterna av bekämpningsmedel. Till slut riktar de tre frågor till SLU:s rektor och styrelse:

  1. Varför har inte CKB:s referensgrupp blivit hörd i samband med den utredning som föregått omorganisationen?
  2. Ska vi tolka förändringarna som att SLU önskar dra ner på de externa kontakterna och se mindre till samhälls­nyttan med CKB:s verksamhet?
  3. Är inte det enda rimliga för SLU:s ledning att återuppta en konstruktiv dialog med Jenny Kreuger för att försäkra sig om hennes medverkan i en framtida utveckling av CKB?

Sannolikheten för att Svenskt Växtskydd får svar på sina frågor bör ha ökat i och med att schismen runt CKB i mellandagarna även uppmärksammats av bland andra ATL.

Styrgrupp utan ledning
Som nämnts inledningsvis säger Jenny Kreuger utan omsvep till Lantbrukets Affärer att hon slutar som CKB-föreståndare eftersom hon inte längre har sin chefs förtroende.
Den slutsatsen drog hon efter att dekanen på ett möte meddelat att föreståndaren inte längre skulle sitta med i den så kallade styrgruppen framöver eftersom han tillsatt en arbetsgrupp som skulle ta fram nya riktlinjer för CKB.
Åtgärderna ledde till en rad frågor om det framtida arbetet som Jenny Kreuger och den biträdande föreståndaren Mikaela Gönczi formulerade i ett brev till dekanen, frågor de fortfarande inte fått svar på.
Frågan är om Torleif Härds agerande beror på om han i grunden vill förändra CKB:s arbete.

”Det är svårt att veta eftersom vi aldrig fått sitta ned och prata med honom”, säger Jenny. ”Han verkar inte förstå att det finns en skillnad mellan att informera uppifrån och att föra ett samtal kompetenta människor emellan. Att döma av de svar jag kunnat läsa nu, via pressen, verkar han mest tycka att jag är en känslostyrd flicksnärta som ska ’låta känslorna svalna’ och att allt är en ’administrativ’ affär. Men han har kanske blivit felciterad.”

Fortsätter forska
Hur påverkas CKB av din avgång?

”Det känns problematiskt att jag lämnar mina kollegor lite i sticket”, säger Jenny Kreuger. ”Ingen av oss vet ju hur dekanen egentligen tänker.”

Jenny Kreuger har ägnat 60 procent av sin arbetstid åt jobbet som föreståndare för CKB, resterande tid har hon varit forskningsledare. Nu växlar hon upp den delen till 100 procent.
Du har jobbat hårt i många år och har bara några år kvar till pension. Har du inte lekt med tanken att själv trappa ner på arbetsmängden?

”Nej, det fanns inte på kartan”, säger Jenny Kreuger med ett skratt. ”Jag ville snarare vara kvar till 75!”

Av Sven-Olov Lööv