Minskande antal förprövade platser utom för fjäderfä och nötkött

Antalet inkomna ansökningar om förprövningar avspeglar i stor utsträckning lönsamheten och investeringsviljan inom de olika produktionsgrenarna. Därför är det intressant att se utvecklingen under de senaste åren.
Nybyggnation och utbyggnad ska i bästa fall kompensera för bortfallet genom nedlagd produktion och skapa utrymme för ökad total produktion, i synnerhet inom produktions­grenar där det finns utrymme för att ta inhemska marknadsandelar och export. Det gäller i allmänhet alla djurslag och i synnerhet mjölkproduktion.

Mjölkproduktionen tappar
Mellan 2010 och 2018 minskade antalet mjölkkor med i genomsnitt 3500 djur per år. Mellan 2015 och 2019 ansöktes om 8400 platser per år i genomsnitt. Alla förprövade platser blir inte realiserade, men trots att antalet förprövade platser ligger på mellan två och tre gånger fler än det minskade antalet mjölkkor räcker alltså inte dessa till att kompensera för bortfallet. Mellan 2006 och 2010 låg medelantalet förprövade och avgjorda platser på närmare 22000 platser per år. Ändå minskade antalet mjölkkor antalet mjölkkor med 9000 per år under samma period.
Investeringstakten i nya produktionsplatser i mjölkproduktionen är alltså alldeles för låg, den skulle behöva ligga på minst 12000 per år för att antalet kor ska ligga konstant, och över det för att antalet mjölkkor ska öka. Mot bakgrund av att vi bara producerar motsvarande cirka 70 procent av den mjölk som behövs för vår konsumtion av mejeriprodukter borde det finnas utrymme för ökad produktion. Men den nuvarande utvecklingen är en funktion av den bristande lönsamheten i primärproduktionen och oviljan från de stora mejerierna att betala mer än de behöver för att möta den mest lönsamma färskmjölksmarknaden.

Fjäderfä upp
För övriga djurslag pekar invest­eringar i fjäderfä på en tillväxt. I ägg- och kycklingproduktionen har de hittat en modell som fungerar och ger rätt signaler till producenterna. För både kyckling och värphöns låg medelvärdet för antalet förprövade platser 2015–2019 långt över medel­värdet för perioden 2006–2010.
Trots allt tal om ökad efterfrågan på lammkött låg medel för perioden 2015–2019 på bara hälften av antalet förprövade platser 2006–2011.

Gris upp och ner
Antalet förprövade platser för både suggor och slaktgrisar ökade fram till 2018 då de båda låg över medel­värdet för perioden 2006–2010, men de gick sedan kraftigt tillbaka följande år. I synnerhet gällde det antalet suggplatser.
När det gäller antalet platser för köttdjur ökade de 2016–2017 för att gå tillbaka följande år.
För 2017–2018 låg investerings­viljan som högst då antalet förprövade platser låg över medel för perioden 2006–2010 för alla djurslag utom mjölkkor och tackor. Torråret 2018 gjorde att antalet förprövade platser minskade för alla djurslag utom slaktkyckling.

Av Lennart Wikström