En svensk naturbetesmark tillhör världens mest artrika miljöer med ibland upp till 30–40 växtarter per kvadratmeter.