Ny anläggning bäddar för bevattningsförsök

Den nya centerpivotanläggningen på Helgegården utanför Kristianstad kan betjäna 50 ha och sprida upp till 7 mm per dygn.

En ny bevattningsanläggning med möjlighet till precisionsbevattning har bäddat för ett stort antal nya försök på Hushållningssällskapets försöksgård Helgegården i Skepaprslöv utanför Kristianstad i Skåne.

I Sverige bevattnas i runda tal 100000 ha årligen. Det totala uttaget uppgår till cirka 60 miljoner kubikmeter. Lärdomarna efter torråret 2018 och även tidigare år med långa torrperioder ät att ökad möjlighet till styrning av vattentillgången genom bevattning ökar möjligheterna att upprätthålla en hög och jämn avkastning, vilket gör att vi kan förvänta oss ökat intresse för och användning av bevattning i jordbruket, även till grödor som traditionellt inte ansetts lönsamma att bevattna.

Specialgrödor inkörsport
En trend som blivit mer tydlig är att lantbrukare som tidigare tillämpat en traditionell växtföljd börjat odla mer specialgrödor som potatis och grönsaker för att med lönsam bevattning i dem med tillgång till bevattningsanläggning och vattendom även kunna bevattna övriga grödor. Exempel på grödor som kan komma att bevattnas i större utsträckning i framtiden är sockerbetor, oljeväxter och vall, men även spannmål när väl en anläggning är på plats.

Möjlighet till uttag med vattendom för grundvatten men även ytvatten är en väg. Allt fler lantbrukare börjar också bygga bevattningsdammar och med rätt upplägg kan de kombinera med åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Ny forskning efterlyses
Både forskning och försök har varit sporadiska under hela perioden sedan andra världskriget. Utvecklingen drivs i hög grad av leverantörer av anläggningar och lantbrukarna själva som får lära sig av sina egna misstag.

På Helgegården utanför Kristianstad har Hushållningssällskapet investerat i en ny pivotanläggning med avsikten att bedriva forskning och försök och därmed öka kunskapen om när och med hur mycket det lönar sig att vattna. Anläggningen är en centrumpivot med fällbar yttersta sektion och kan genom sin konstruktion bevattna en i det närmaste rektangulära yta. Sammanlagt kan den förse 50 ha med 7 mm vatten per dygn.

Nya projekt
Vid ett besök på Helgegården i början av juli visade Ida Lindell och Stefan Lundmark, HIR Skåne, den nyaanläggningen och berättade om några av projekten som möjliggjorts tack vare denna.

”I projektet ’Behovsanpassad bevattning för optimering och hushållning av vatten i jordbruket’ har Hushållningssällskapet i Skåne fått medel från länsstyrelsen för att testa precisionsbevattning med individuellt styrda munstycken”, berättar Ida. ”Med anläggningen ska vi också testa automatisk styrning och anpassning till skillnader i fält och olika grödor och på så sätt kunna utnyttja vattnet bättre och även få ut mer av övriga insatser som exempelvis gödsling.”

Med i projektet är även Rosenqvist Irrigation, Lindsay Corporation och Kristianstad Vattenrike. Under kommande år kommer även potatisförsöken på Helgegården att bevattnas med den nya anläggningen.

Vattenhushållning
Ett annat projekt med koppling till bevattning och som också ligger på Helgegården är ett försök med vattenhushållande odlingssystem. Det är ett försök med femårig växtföljd och mellangrödor, där en ambition är att genom att hålla marken grön under så stor del av året som möjligt försöka göra grödorna mer motståndskraftiga mot perioder med torka.

”En ambition med att investera i anläggningen har varit att locka fler försök till platsen, något som lyckats mycket väl”, säger Stefan Lundmark. ”Sedan 2018 har antalet försök fördubblats.”

Av Lennart Wikström