Ny prövning för glyfosat

Behandling med en totalherbicid som glyfosat är något av en förutsättning för odlingssystem med mellangrödor och reducerad jordbearbetning. Uppmärksamheten kring kemikalien har mobiliserat nya grupper av motståndare som gör allt för att flytta avgörandet om kemikaliens vara eller icke vara från myndigheter till rättegångssalar och parlament.

I Europa har oron för glyfosat och hälsa överflyglat vetenskap och beprövad erfarenhet och det beslut som innebar ett kortvarigt fortsatt tillstånd för användning inom EU satt minst sagt långt inne. Både politiker och myndigheter är utsatta för ett kraftigt opinionstryck som de uppenbarligen haft svårt att värja sig emot.
I USA har frågan om samband mellan glyfosat och risk för cancer lett till så här långt över 8 000 stämningar. Forskare nagelfar försöksresultat och designar studier för att se om det går att upptäcka samband mellan kemikalien och eventuella negativa effekter.

Bigiftigt ett framgångsrecept
En strategi som visat sig vara framgångsrik i kampen mot neonikotinoider var att koppla användning till skada på pollinatörer. Frågan är om samma upplägg kan fungera för glyfosat. I en studie publicerad i slutet av september visade forskare vid Austin, Texas, att bin som exponerades för vad som beskrivs som normala halter av glyfosat i samband med behandling fick en störd tarmflora, något som påverkade deras motståndskraft mot skadliga bakterier.
Det är självklart att de kemikalier och andra insatsmedel som används i jordbruket ska granskas noga, eftersom de som regel sprids över stora ytor och kan hamna i yt- och grundvatten. Men den massiva prövning som glyfosat utsatts och utsätts för börjar anta smått absurda proportioner. I synnerhet som glyfosat inte längre klassas av IARC som troligtvis cancerframkallande medan kvartsdamm klassas som cancerogent för människa.

Oundvikligt ämne
När Bayer Crop Science i mitten av september samlade journalister från hela världen för att berätta om företagets planer för framtiden var det oundvikligt att ta upp frågan om glyfosat och den prövning som världens mest använda växtskyddskemikalie står inför.
”Glyfosat kommer att fortsätta vara ett viktigt verktyg för lantbrukare och med ny teknik och ökad precision kommer riskerna att bli ännu mindre än de redan är”, sade Jesus Madrazo, hållbarhetschef för Bayer Crop Science. ”Men glyfosat är inte den enda lösningen, även om det hittills har visat sig vara säkert. I många odlingssystem är det en förutsättning för att tillämpa reducerad jordbearbetning, något som visat sig vara ett effektivt medel för att minska erosion, reducera näringsläckage och även minska utsläpp av växthusgaser.”

Effektivt mot renkavle
Guy Smith är brittisk lantbrukare och aktiv i Farmers Union. Han har varit aktiv i organisationens arbete för att bistå de brittiska myndigheterna med sakligt underlag för sina beslut.
”Glyfosat möjliggjorde effektiv ogräsbekämpning och har gjort att vi i stor utsträckning kan tillämpa reducerad jordbearbetning. Det är också den enda verksamma kemikalien för bekämpning av renkavle,” konstaterade han.
”Det är viktigt att vi kan berätta varför vi använder en totalherbicid som glyfosat och vad som händer om vi inte kommer att ha tillgång till en totalherbicid. Men det förutsätter också att vi sköter oss. All oriktig användning är dålig lantbrukspraxis.”

Symbol för modernt jordbruk
William Reeves arbetar med dokumentation av växtskyddsmedel på Bayer och han har ett förflutet som handläggare vid Kaliforniens naturvårdsverk. Han deltog i processen i San Franciscos högre rätt när domen om skadeståndet till Dewayne Johnsson föll.
”Vi har en mycket god dokumentation när det gäller glyfosat, det finns sju kompletta paket som visar på ämnets säkerhet. Men det handlar egentligen inte om sakargumenten, glyfosat har blivit en symbol för modernt jordbruk och allt ont det förväntas föra med sig. Tyvärr är mycket av det arbete som har lagts ned på att sakligt visa på glyfosats säkerhet har domen i Kalifornien mobiliserat påtryckargrupper som tidigare inte hört talas om glyfosat. Det innebär att vi får ta allt om igen.”
Bayer har överklagat domen i den högre rätten till Kaliforniens högsta domstol. Ärendet är ännu inte avgjort.

Av Lennart Wikström