Nytt fördjupat samarbete kring mjölkrådgivning

Christoffer Isenstråle, Skånesemin och Sven Fajersson, Hushållningssällskapet Skåne.

Med Hushållningssällskapets organisationsmedlemskap i Skånesemin får mjölk- och köttproducenter i hela södra Sverige tillgång till rådgivningsplattformen TopCow. Detta kan ses som en del av den omstrukturering av rådgivningen som sker i kölvattnet av digitaliseringen.

Digitalisering och nya möjligheter att sammanställa data från smarta system till att både analysera verksamheten och använda som beslutsstöd håller på att revolutionera lantbruket. Det är en utveckling som skapar utrymme för nya aktörer men också nya samarbeten. Frågan om tillgången till grunddata fick Lantmännen, Hushållningssällskapen, LRF och Växa att efter norsk förebild starta det gemensamma projektet Lantbrukets dataplattform, något som ledde till bildandet av det gemensamma bolaget Agronode.

Ett annat exempel på den här typen av nya affärsmodell – infonomics som termen kallas – är Lantmännens och sedermera Hushållningssällskapens delägande i Dataväxt. Utvecklingen inom det digitala området skapar också möjlighet att erbjuda helt nya tjänster, något som också får konsekvenser för rådgivningen.

Kompletterar varandra
Ett exempel på detta är när Hushållningssällskapet nu går in som organisationsmedlem i Skånesemin, något som krävde stadgeförändringar vilka enhälligt antogs vid Skånesemins extrastämma i slutet av mars. Nyckeln i samarbetet är tjänsten TopCow, som gör det möjligt att använda tillsammans med gårdens övriga IT-system.

”Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och har många gemensamma kunder”, säger Christoffer Isenstråle, vd för Skånesemin. ”Dessutom har vi sedan flera år haft ett samarbete på rådgivningssidan där HIR Skåne haft några av sina rådgivare placerade hos oss i Hörby, vi har haft gemensamma kurser, studiebesök och kompetensutveckling. I grunden ligger att vi vill stärka våra skånska lantbrukare genom att ge dem mer komplett rådgivning och en effektivare användning av gemensamma resurser.”

Når ny målgrupp
Genom att möjliggöra för Hushållningssällskapet att bli organisationsmedlem fördjupas samarbetet och det ger även husdjursrådgivningen mer långsiktighet.

”Sedan den 13 april är vi formellt medlemmar i Skånesemin”, säger Sven Fajersson, vd för Hushållningssällskapet Skåne och instämmer i Christoffers bild av att detta kommer att stärka det skånska lantbruket.

”Med TopCow når vi en grupp producenter som idag inte är med i kokontrollen och som ofta på grund av sin storlek har tillgång till egna gårdsbaserade datasystem vilket enkelt kan integreras med TopCow. Vi kan nu erbjuda en större bredd och får enklare med kompetensutveckling. Vi ska också se över vad som kan göras kring administration och affärsstöd, även om det inte är där de stora fördelarna ligger.”

Får sällskap
TopCow används redan idag av rådgivarna i Hushållningssällskapet Sjuhärad och med möjligheten att ta in organisationsmedlemmar har dörren öppnats för fler samarbeten. Redan en vecka efter att Hushållningssällskapet Skåne formellt blivit medlemmar blev det känt att även Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg är på väg in i samarbetet. Därmed får mjölk- och köttbönder i Skåne, Blekinge, östra Småland, på Öland och i delar av Västra Götaland tillgång till det nya systemet.

”Det är ett unikt system för både mjölk- och köttproducenter. En fördel är att man dagligen får bekräftelse på att man har rätt uppgifter i Jordbruksverkets djurdatabas, CDB, och på så vis är säker på att man inte riskerar sanktioner”, säger Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Förenklar och förbättrar
”Det förenklar administrationen och förenklar dessutom för rådgivningen. Vi sparar tid och kostnader och får en direkt koppling mellan gårdssystemet och CDB utan mellanlänkar. Vi vet att det alltid blir rätt rapporterat, vi tar bort risken för att människor gör fel”, säger Matthias Jonsson, Ogestad egendom och Hyllela gård utanför Västervik. ”Dessutom kan vi jämföra oss med andra mjölkföretag i Sverige och andra länder.”

Av Lennart Wikström