Ökade inskränkningar att vänta

Den tre år långa utredningen kring dricksvatten­kvaliteten överlämnades häromdagen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det allmänna dricksvattnet är egentligen en kommunal angelägenhet, varför det reser frågetecken att utredningen inte lämnades till civilminister Ardalan ­Shekarabi, vilken har ansvar för kommunerna.

Att det blev just landsbygdsministern som fick ta emot den kan dock ge vissa antydningar om var fokus för att skydda vattnet kommer att ligga – nämligen hos lantbruket. Under presskonferensen då utredningen överlämnades hävdade utredaren Gunnar Holmgren att:
”Sedan är det ju så också att när det blir slagregn och mycket regn under kort period att det finns många gamla bekämpningsmedel som riskerar att lakas ur de här markområdena, och dra sig ner till grundvattentäkter och vi kan få problem för framtiden om vi inte tar höjd för det och hanterar det.”
När Lantbrukets Affärer ber Holmgren om ett klargörande om vilka preparat han åsyftar, hänvisar han till en utredning av Sveriges geologiska utredningar, SGU. Denna nämner överhuvudtaget inte växtskyddsmedel.

Höjd bekämpnings­medelsskatt
”Vi har sett konsekvenserna när dricksvatten förorenas, så kan det bli allvarligt. Även om vi har väldigt god tillgång till dricksvatten i vårt land, så finns det också områden där det finns problem att få tillgång till dricksvatten. Öland är ett sådant område”, konstaterade Sven-Erik Bucht.
Det förtjänar att påpekas att vattenbristen på Öland beror på torka och efterföljande låga grundvattennivåer, snarare än att vattnet är förorenat. Utredaren vill samtidigt både standardisera och göra arbetet med vattenskyddsområden mer varierande. Underlaget och processen för att inrätta ett vattenskyddsområde föreslås genom en utökad konsekvensbeskrivning bli mer enhetligt. Det allmännas ökade kostnader för detta föreslås täckas med dels höjd bekämpningsmedelsskatt. Dels högre pris för vattnet.
När det gäller inskränk­ningarna inom vattenskyddsområde föreslår utredaren att dessa ska beslutas på lokalt plan, något som med tanke kommunernas hittillsvarande hantering av vattenskydds­områdena får anses öka risken för spretiga inskränkningar.

Billig mark
Utredaren konstaterar att förbud mot alla eller vissa växtskyddsmedel kan bli kostsamma för markägarna. Han resonerar även kring att det vore enklare om ersättningskostnaderna fanns med i underlaget för inrättandet av vattenskyddsområde, men konstaterar att dessa ofta kommer i efterhand.
Vad gäller de få siffror som nämns i utredningen får det anses att LRF i sina svar angett förhållandevis låga värden på åkermark. Lite drygt 190 000 kronor per hektar i Skåne och 100 000 per hektar i Mälardalen.
Trots att utredaren menar att ersättning till drabbade markägare är rimligt går det att skönja en viss ovilja från sam­hället att ta i frågan. I ett tilläggsdirektiv från regeringen skrivs att utredningen inte ska ta upp ersättningsbiten. Det har även diskuterats om det allmänna kan komma undan ersättning. Exempelvis förs ett någorlunda invecklat resonemang om att de allmänna hänsynsreglerna redan förbjuder växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, och att kommunerna då undkommer ersättningsansvar eftersom ersättning inte ska utgå då redan olagliga aktiviteter förbjuds.

Utökat skydd
Klart är dock att utredningen med hänvisning till klimatförändringar vill se ett utökat skydd av vattnet. Fler grund­vattentäkter ska få skydd, och de befintliga områdena ska revideras och eller utökas. Förslaget att inrätta skyddsområde kring allmänna vattentäkter med ett uttag om minst tio kubikmeter per dygn eller som förser mer än 50 personer, kan ge färre skyddsområden. Om det blir för kostsamt för kommunerna att inrätta skyddsområden är en rimlig konsekvens att små borror skrotas.
Förslaget kan å andra sidan även innebära ökade inskränkningar då kravet på skydd även föreslås innefatta grundvattentäkter som i framtiden bedöms komma upp över gränsen för att skyddsområde ska ­inrättas. Det räcker även med att begreppet allmänna stryks för att lite större djurgårdar ska få brukningscentrum inom primärt skyddsområde.

Av Per-Ola Olsson