Ökat fosforbehov kan ändra gammal regel

Gödsling
Dagens begränsning av stallgödselgivan till max 22 kg fosfor i kombination med stigande skördar tvingar många lantbrukare att köpa in mineralgödsel för att täcka bortförseln med grödan.

Med högre pris på mineralgödselfosfor tycker allt fler lantbrukare att det känns fel att köra bort flytgödsel till grannar om de slagit i taket för lagkravet på 22 kg fosfor per hektar och behöva köpa in fosfor för att klara behovet för höga skördar.

Regeln om att maximalt få tillföra 22 kg fosfor per hektar med stallgödsel tillkom för snart 20 år sedan för att ersätta de dåvarande krångliga djurtäthetsreglerna. Idag är regeln utformad som att maximalt får 22 kg fosfor per hektar tillföras från stallgödsel som ett medeltal för fem år.

Tidigare fanns ett krav på fördelning på hela spridningsarealen men det har tagits bort. Begränsningen gäller alltså inte enskilda år och enskilda fält. För det enskilda året är det istället Nitrat­direktivets kvävetak på 170 kg per hektar som begränsar stallgödselgivan.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!