Rätt placering av gödning lönar sig

Kombisådd är fortfarande dominerande i östra Mellansverige även om försommartorkan inte länge är lika självklar. Foto Väderstad

Det kan vara frestande att öka kapaciteten i vårbruket genom att avstå från kombisådd och istället bredsprida gödsel. Nya försök i Storbritannien bekräftar dock det vi redan vet. Gödsel på rätt ställe ger högre skörd.

Kombisådd tar mer tid än ­vanlig sådd, kanske så mycket som 10–15 procent längre tid, vilket kan ha stor betydelse ett år då krångliga för­hållanden under hösten medfört större arealer än vanligt att vårså.
Gamla försök visar att en väl utförd kombisådd kan ge en skördeökning på 200 till 300 kilo per hektar i vårkorn. Ett pågående försök i Storbritannien tyder på att siffran kan vara ännu högre. I om­­råden utan försommartorka har kombisått vårkorn gett skördeökning med 400 kilo per hektar.
Det gäller alltså att inte falla för ­frestelsen att skippa kombisådden när tiden är knapp.

Johan Lagerholm menar att maskiner med varierbar gödnings-placering kräver stor kunskap hos användaren. Foto Privat

Tunga maskiner
Per Axelsson, rådgivare vid Lovang Lantbrukskonsult AB, menar att kombi­såmaskinen sitter relativt säker, men att det händer att stora odlare ändå väljer bort den.
”Riktigt stora kombisåmaskiner blir tunga och har ett stort dragkraftsbehov. Det är dessutom ofta så att de med stora arealer har uppåt 80 procent höstsådd. De kan välja bort kombisådd.”
I Östergötland är kombisådden fortfarande dominerande enligt Per. Att den inte är lika vanlig i Skåne tycker han är synd.
”När fosforn placeras bättre och koncentrationen blir högre runt rötterna så blir det en skördeökning. Skånska lantbrukare som även odlar sockerbetor kan dock klara sig på att den fosfor som tillförs i betodlingen räcker även för efterkommande gröda.”
Johan Lagerholm är rådgivare vid ­Växtråd i Södermanland och ­Östergötland. Han har en känsla av att kombisådden inte är lika vanlig längre.

Försäkring
”Det har att göra med att försöken gjordes när östra Mellansverige som regel hade försommartorka. Nu är försommar­torkan inte lika självklar längre. Ett år med försommartorka kan kombi­såmaskinen ge stor nytta, men ett år utan den här klassiska vädertypen spelar kombisådden inte lika stor roll.”
Johan ser kombisådden som en försäkring. Om gödsel placeras på ett perfekt ställe jämfört med fröet så kan plantan dra nytta av gödningen snabbt och effektivt.
”I höstsådd är det speciellt tydligt hur plantan snabbt får ett väl utvecklat rotsystem om den har bra tillgång på fosfor.”
Att kombisåmaskinerna kan bli både dyrare, tyngre och kanske klumpigare kan dock vara ett argument för att inte välja den tekniken.
”Vi menar dock att de extra ­kostnaderna generellt tjänas in.”

Optimal placering av gödningen är något under och vid sidan av såraden enligt forskning från SLU. Foto Väderstad

Skilda rör
Att kombisåmaskinen har lägre ­kapacitet än en singelmaskin håller Johan inte riktigt med om eftersom gödningen ändå måste ut och att det måste ske i ett extra moment om det inte sker kombinerat med sådden.
Kombisåmaskiner ­kommer numera i flera olika utföranden. Enligt Johan Lagerholm är maskiner med skilda sårör och rör för gödningen vanligare än maskiner med kombinerade så- och gödningsrör.
Maskintillverkarna erbjuder ständigt produkt­utveckling och det finns nu maskiner där det går att justera den inbördes placeringen av gödning och frö.
”Enligt försök är det optimalt att lägga mellan raderna och något djupare. Jag tror att gödningen ska ligga djupare, men om den ligger direkt vid sidan av fröet eller mellan raderna kanske inte spelar så stor roll eftersom rötterna i första hand söker sig neråt. Att lägga gödningen direkt under fröet ­betecknar jag dock som en risk om det blir försommar­torka. Om jorden direkt under fröet bearbetas finns en risk att jorden under fröet torkar ut.”

Teknikkunskap
Per Axelsson håller med om att de gamla sanningarna om gödningens och fröets inbördes placering fortfarande gäller.
”Det är nog ganska stabilt, inga nya fakta har kommit fram som visar på annat. Att lägga gödning precis under fröet kanske kan vara bra vid höstrapssådd, i ett vårbruk finns för stor risk att rå jord rivs upp.”
Slutsatsen blir att maskiner med möjlig­het att variera ­placeringen av gödningen kräver att odlaren vet hur och när detta ska göras.
Eller som Johan ­Lagerholm utrycker det:
”Försäljningen av ­avancerade kombi­såmaskiner siktar in sig på de lantbrukare som är tillräckligt teknikmogna för att klara av att ta tekniken och kunskapen till sig.”

Flera sätt att placera rätt
Korrekt placering av gödningen ger en ökad skörd med bättre kvalitet och tidigare mognad samt minskar risken för näringsläckage. Forskning vid SLU visade redan på 1960-talet att en optimal placering av gödningen var sex centimeter vid sidan av såraden samt tre centimeter under.
De flesta kombimaskiner arbetar med olika billar för gödning och utsäde. I ett examensarbete vid SLU konstateras att det finns en viss risk för brännskador om gödselsalter kommer i kontakt med utsäde eller plantor. Risken för skada är större under torra förhållanden samt vid större gödningsmängder. I försöket visades en signifikant skillnad i avkastning mellan maskiner med kombinerade och separata billar. Detta innebär att såmaskiner med kombinerade billar för utsäde och gödning inte bör placera gödningskorn och frö nära varandra. Ett sätt att minska problemen är att ge en delad giva.
I ett danskt test av sju olika kombisåmaskiner konstateras att kvaliteten på gödningen har stor betydelse för resultatet. Här avråds från att använda maskinblandad gödning eftersom sönderslagna gödningskorn kan orsaka stopp i gödningsrören. Samtliga kombisåmaskiner i den danska testen ansågs utföra ett gott resultat. Det påpekas speciellt att kombisådd med flytande gödning ger en något högre kapacitet.
Brittiska pågående försök testar fem olika kombi­såmaskiner och även här är resultaten likvärdiga mellan de olika maskinerna. Forskarna poängterar speciellt hur viktigt det är att placera fosforgivan på rätt ställe för att plantan och inte jorden ska gödslas. De konstaterar även att korrekt placering har extra stor betydelse vid sådd av gröda med stort radavstånd.

Av Sofia Barreng