Samarbetar för ­bättre jordhälsa

Brittiska Soil and Water Management Centre’s Tim Chamen demonstrerar hur fasta körspår kan minska markpackning.

Lantbrukare världen runt blir allt mer medvetna om vikten av god jordhälsa. I Storbritannien har Harper Adams University tillsammans med flera av branschens aktörer skapat ett kunskapscenter för att stimulera forskning i ämnet.

”Vi behöver ny kunskap för att ta oss förbi den avkastningsplatå som uppstått”, menar Lee Williams vid SWMC. Foto: Privat.

Brittiska Soil and Water Management Centre, SWMC, är resultatet av en konstaterad brist på tillämpad forskning om jordhälsa och vattenhushållning.
”Lantbrukare kände att de ville få fram metoder för att komma bort från det allt mer mekaniserade och kemiberoende lantbruket som växt fram under de senaste 50–60 åren”, berättar Lee Williams som är affärsutvecklare vid SWMC.
Han fortsätter med att konstatera att den i Storbritannien tydligt avtagande skördeökningen fått allt fler att se vikten av forskning kring olika odlingsmetoder.
Lantbruksuniversitetet Harper Adams i Newport, i Shropshire nordväst om Birmingham, gjorde för snart tio år sedan gemensam sak med rådgivningsföretag, maskintillverkare, kemiföretag med flera för att stimulera mer forskning.

Driver projekt
Målsättningen för SWMC blev att skapa ett världsledande kluster av innovativa lantbrukare, forskare, ingenjörer och växtodlingsexperter som tillsammans ska starta från grunden och bygga ett produktivt, lönsamt och hållbart lantbruk.
En kommitté bestående av erfarna forskare och praktiker visar på centrets ambitioner. I kommittén samlas forskare inom bland annat markmekanik, mikrobiologi och precisionsodling, men även praktiker från rådgivningsföretag ingår liksom CTF-experten Tim Chamen.
”Vi driver forskningsprojekt och ser till att de får finansiärer. Som exempel kan jag nämna ett projekt om däckstryck och dess påverkan på markstrukturen som vi drivit med Harper Adams University som finansiärer.”
Andra forskningsområden som prio­riteras är till exempel dränering, vattenavrinning och erosion.
”Under senare år har vi haft problem med att stora mängder jord har eroderats på grund av närhet till vattendrag med höga vattenflöden och även som en följd av översvämningar”, berättar Lee Williams.

Sprider kunskap
Markens förändrade egenskaper som en följd av markpackning och minskad mullhalt står i centrum för centrets olika projekt och ordet jordhälsa återkommer hela tiden när Lee Willliams berättar om SWMCs verksamhet.
Förutom att initiera och driva forskningsprojekt är SWMCs uppgift även att sprida kunskap. Centret arrangerar workshops, konferenser och demonstrationer samt sammanställer praktiska guider.
Centrets hemsida Smartagriplatform.com är väl värd ett besök. Här samlas information om kommande seminarier, studiebesök, pågående forskningsprojekt och övriga nyheter rörande jordhälsa och vattenhushållning.
Just nu tipsas om en stor konferens, arrangerad av brittiska Institution of Agricultural Engineers, över ämnet lantbrukets kolbalans. Konferensens syfte är att belysa hur stor koldioxidproducent som lantbruket verkligen är och hur detta ska kunna förändras. Möjligheten för lantbruket att bli koldioxidneutral eller till och med koldioxidnegativ verksamhet ska belysas.
Andra ämnen som är aktuella just nu är en studie över hur precisionsodling ska kunna bidra till att skapa hållbar intensifiering inom trädgårdsnäringen och hur olika odlingsmetoder kan öka avkastning och minska negativ markpåverkan i majsodling.

Av Sofia Barreng