Strategier för ökad konkurrenskraft

”… företag som fokuserar på marknad har mycket bättre förutsättningar att lyckas än de som bara fokuserar på kostnader”

Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för allt hållbarhets­arbete och de företag som fokuserar på marknad har mycket bättre förutsättningar att lyckas än de som bara fokuserar på kostnader”, förkunnade Ove ­Karlsson, projektledare på SLU och känd Lean-profet, på ett ­seminarium på Elmia Garden sista veckan i september.
Målgruppen var främst trädgårdsföretagare, men Oves slutsats gäller i högsta grad även för lantbruket. Det är annars lätt att glömma i dessa tider när svajande spannmålspriser och press på mjölkproduktionen kan förleda oss att bara fokusera på kostnader.
Visst, vi måste ha koll på kostnaderna, men som strategi för ökad lönsamhet och utveckling av det egna företaget är det inte tillräckligt, och inte ekonomiskt hållbart.
I en rapport från Jordbruksverket, ”Strategier för konkurrens­kraft. Spelar strategierna någon roll för jordbruks- och trädgårdsföretag?” (SJV Rapport 2015:11) konstaterar författaren Jonas Fjertorp att företagens strategier har stor betydelse för deras konkurrenskraft och att den långsiktiga lönsamheten måste vara utgångspunkten för strategin. I rapporten kommer författarna fram till sju framgångsfaktorer för en stärkt konkurrenskraft.

Lönsamhet, ledning och prisstrategi
Lönsamhet är en förutsättning för långsiktig hållbarhet och för att kunna investera och utveckla sitt företag. Därför måste den ligga till grund för de beslut som fattas. Företagsledningen måste vara aktiv. I mindre och medelstora företag finns alltid fler arbetsuppgifter än det finns tid att utföra dem och många företagare drunknar i det dagliga. Men de delar i företagsledningen som innefattar strategi, ledning av personal marknadsföring och kommunikation kan lätt glömmas bort när fokus hamnar på produktion och ordning och reda.
I stället för att fokusera på kostnader är det viktigt att vara lyhörd för kundernas betalningsvilja och i varje enskild affär sträva efter att få ut bästa möjliga pris. Det är inte alltid lätt på en marknad för bulkvaror, men möjlighet till prissäkring och handel med råvaruterminer – och då inte enbart för spannmål – ger en förhandlingsposition och kan i sig också skapa intäkter.

Kundvärde, differentiering och förädling
För att få ut mesta möjliga måste en företagare kunna ­kommunicera kundvärden. Det innebär att känna till vilka egenskaper den egna produkten eller tjänsten har och beskriva de fördelar de medför för kunden. Att som idag leverera en spannmålsvara och låta kunden stå för analysen innebär att möjligheten att få ut bästa möjliga pris kan gå förlorad. Analysera din vara och se till att du har kunskap om vad den kan användas till – information är en resurs som används för ett syfte.
Differentiering och utveckling av kompletterande verksam­heter är också en väg till ökad ekonomisk hållbarhet. Det kan exempelvis vara att gå vidare i förädlingskedjan, hitta annan avsättning för sin huvudprodukt eller utveckla nya affärsområden som entreprenadverksamhet eller animalieproduktion. Att veta mer om sin vara och göra delar av förädlingsarbetet i den egna verksamheten är också ett sätt att flytta pengarna från kunder och leverantörer mot dig och förbättra dina egna marginaler.

Lönsamma samarbeten
Som en sista punkt tar Jonas Fjertorp också upp ökad förmåga till lönsamma samarbeten. Inom andra ­branscher sker mycket av företagsutvecklingen genom förvärv och sammangåenden. Inom lantbruket kan detta ske genom att arrendera ut mark eller produktionslokaler, maskinsamverkan, gemensamma driftsbolag eller att gå samman och sälja sina produkter. Det sista är inte minst ­intressant när det gäller mjölkproduktionen, där mejerierna idag visar att de inte erbjuder den optimala lösningen.
För att bli framgångsrik räcker det inte med en eller någon enstaka av dessa framgångsfaktorer. Det gäller att kombinera så många av dem som möjligt. Och skulle det bli för svårt gäller alltid den sista punkten – hitta sätt att samarbeta med andra.