Svenskt vinner mark i minskande köttkonsumtion

Diagram. Den sammanlagda köttkonsumtionen per person och år har minskat sedan toppåret 2013. Det är främst gris och nöt som minskar, medan både lamm och fågel ökar under perioden. Källa: Jordbruksverket

Nu kan vi konstatera att det är ett faktum – vi har minskat vår köttkonsumtion. Sedan peak meat 2013 har vår förbrukning av kött minskat med fem procent eller drygt fyra kg per person och år.

Mellan 2017 och 2018 minskade konsumtionen av griskött med knappt en procent och av nötkött med 2,4 procent. Även konsumtionen av fågel och lamm minskade med vardera fem och 2,2 procent.

Sett över en tioårsperiod ser utvecklingen lite annorlunda ut. Som mest kött – peak meat – konsumerade vi 2013. Då hade konsumtionen av griskött redan minskat under några år, medan nöt fortsatte att öka fram till det året, samtidigt som lamm och fågel visat en tydlig och säker ökning med tre procent per år under hela perioden 2008–2018.

Av både miljö- och hälsoskäl bör vi minska vår konsumtion av framför allt rött kött, och ur det perspektivet är trendbrottet mest av godo. Ännu mer positivt blir det om vi ser till produktionsbalanser och andelen svenskt. Trots minskningen har med undantag av matfågel den inhemska produktionen ökat medan importen minskat. Andelen svenskt av det vi konsumerar har ökat med mellan 2,5 procent för matfågel och 7,7 procent för lamm.

Detta är en mycket välkommen utveckling och helt i linje med förhoppningarna om att vi ska minska konsumtionen av rött kött, och att det kött vi äter ska vara svenskt. Att utvecklingen med den ökande andelen svenskt sker parallellt med utvecklingen av märkningarna Svenskt kött och Från Sverige är ingen tillfällighet. Vi kan se samma utveckling inom exempelvis potatis, där svenskmärkningen tydligt används i profileringen och ökar andelen svenskodlad potatis i butik.

Av Lennart Wikström