Tävling ska blåsa nytt liv i linodlingen

Linodlingen i landet har minskat och i Östergötland som är en viktig landsdel för grödan anordnas i år tävlingen linmästaren av SFO. Lin fungerar som en passande avbrottsgröda på spannmålsgårdar i regionen och det finns en stor potential för att öka skördarna, men valmöjligheterna med växtskydd och sorter är begränsande.

Regional prägel
Tävlingen som anordnas av SFO Östergötland i samarbete med ett flertal sponsorer har nio lag som deltar plus ett referensled. Sven-Åke Rydell från HS Östergötland är tävlingsledare och domare är Lennart Johanson.

”Ungefär halva linarealen ligger i Östergötland”, berättar Kristina Forsberg, ordförande för SFO Östergötland.

Merparten av deltagarna i tävlingen kommer också från länet, däribland rådgivarorganisationerna Lovang Lantbrukskonsult, HS Östergötland och Växtråd. Deltagare utifrån är Växtab från Västergötland och SFO:s regionala föreningar från Örebro, Sörmland och Västsverige. Utöver föreningar och företag deltar också gårdsmästaren för Klostergården, Nicklas Malm.

Fältet där tävlingen är belägen ligger på gården Glyttinge som arrenderas av Hushållningssällskapets försöksgård Klostergården.

Svårt att hålla uppe skördarna
”Vi har sett en betydande minskning av linodlingen bara de senaste tio åren. Den har gått från 19000 ha lin i landet till 2000 ha idag”, säger Kristina. ”Det har också varit låga priser, men de har till viss del återhämtat sig den senaste tiden. Om lin ska bli en lockande gröda igen måste skördarna och priserna öka menar hon.

Lin har länge fungerat som en avbrottsgröda i höstvetedominerade områden med stor andel lerjordar där det finns ett begränsat urval grödor att tillgå för att variera växtföljden. Däremot har lin har inte varit en gröda där det gjorts någon större mängd försök eller där det utvecklats nya gödslingsstrategier. Det gamla rådet 70+70 är fort­farande vanligt.

Linet är också en ganska oförlåtande gröda där etableringen och uppkomsten är grundläggande för skörden. Grödan är känslig och har begränsad förmåga till kompensation jämfört med exempelvis raps. Lin kan inte heller återkomma för ofta i växtföljden utan skördenedsättning.

Bristande växtskydd och förädling
I tävlingen är det bara med tre sorter, Taurus, Serenade och Libra. På försök- och förädlingssidan finns det alltså en hel del att utveckla för linet.

”Vi är väldigt beroende av sorter som mognar tidigt, men sortutbudet är begränsat”, säger Kristina. ”Där har det inte hänt så mycket, vilket är förståeligt med den begränsade marknaden. De vanliga sorterna som odlas har funnits med länge.”

Linjordloppa är en sporadiskt förekommande men problematisk skadegörare och kan bara bekämpas med Mavrik som får köras en gång. Något registrerat betningsmedel finns inte heller.

Utbudet på herbicidsidan är också begränsat och för linet som har svårt att konkurrera på våren är det viktig att som odlare kunna hantera ogräsförekomsten och att ha ett bra bestånd tidigt.

”Det finns parametrar som olika gödslingsnivåer och växtskyddsåtgärder som vi kan bolla med jämfört med vanlig produktion”, säger Kristina och menar att det finns stor potential för nya idéer med tävlingen.

Av Axel Nilsson