Tidig sådd ger ­svårbekämpade problem

Tidig sådd och uppkomst ökar risken för problem av insekter, svamp och ogräs.

Årets tröskning har kommit långt och det kommer att bli möjligt att så tidigt i höst. Men tidig sådd ökar också risken för insektsangrepp, sjukdomar och ogräs.

Tidig sådd ger i grunden bra förutsättningar för en hög skörd genom bättre rotutveckling för varje planta. Men tidigt på hösten är temperaturerna högre, i såväl luft som mark, vilket gynnar ut­­vecklingen av insektsangrepp, svampsjukdomar och ogräs. Tidig sådd riskerar därmed att ge både sämre övervintring och förutsättningar för kommande år, då problemen inte fullt ut går att komma åt med kemiska bekämpningar under hösten.

Mer insekter
Hög temperatur gynnar den randiga dvärgstriten som sprider vetedvärgsjuka. Särskilt högt tryck blir det i höstveteintensiva växtföljder med reducerad jordbearbetning. Varma för­hållanden gynnar även frit- och gräsflugornas larver vilka ­gnager av huvudskottet på höstsäden. Enstaka år har också bladlöss ­hunnit sprida rödsotvirus, men då framför allt i höstkorn.
Stritar och fritflugor går att bekämpa med pyretroider men det är svårt att få full effekt. Det är nämligen inte helt lätt att hitta rätt bekämpningstidpunkt. Därtill bekämpas även nytto­insekterna av en bredverkande insektsbekämpning.

Högre svamptryck
Sänkt utsädesmängd minskar risken för att höstsäden blir för ­frodig inför vintern och därmed går det att minska problemen med snömögel och trådklubba. Rotdödare och strå­knäckare ­kräver inte frodiga bestånd för att utvecklas utan gynnas främst av höga jordtemperaturer och dåliga förfrukter. Ytterligare ett ­problem som gynnas av tidig sådd är gul­strimsjuka som i höstvete­intensiva växtföljder kan ge stora skörde­sänkningar.
Utvintringssvampar går att höstbehandla kemiskt med ­Topsin men det är svårt att undvika skada om förutsättningar för ­svamparna är gynnsamma. Tänk på att havre som förfrukt gynnar angrepp av snömögel. Rotdödare går bara att ­behandla genom betning av utsädet med Latitude. Förutom väl avvägd såtidpunkt kan risken för svampangrepp på hösten minskas genom varierad växtföljd, bekämpning av andra värdväxter såsom kvickrot i växtföljden samt plöjning för att minska halmmängderna i ytskiktet.

Få herbicider
Tidig sådd ger mer ogräs och ökar behovet av höstbekämpningar. Sedan Baccara och Lexus försvann från marknaden är huvud­alternativet på hösten substansen diflufenikan med produkt­namnen Diflanil, Legacy och Sempra. Substansen har en problematisk miljöprofil och rester över riktvärdet har hittats i ett antal vattendrag. Diflufenikan ska därför främst användas på lättare ­jordar där viol och veronika är problematiska. På lerjordar är läckage­risken större samtidigt som andra ogräs är ett större problem. Därför är diflufenikan inte lika användbar på tyngre jordar.

”Det är en stor fördel att ­hinna göra ordentliga såbädds­harvningar för att minska ­problemen med ogräs, spillraps och spillsäd”

Övriga registrerade produkter för höstanvändning Atlantis, Othello och Purelo samt Boxer, Roxy, Pro-Opti, där de sista tre har samma aktiva substans. Inget av alternativen fungerar bra mot blåklint och bara dyra produkter som Atlantis och Othello har tillräcklig effekt på spillraps. Följaktligen är det en stor fördel att hinna göra ordentliga såbäddsharvningar för att minska ­problemen med ogräs, spillraps och spillsäd.

Lagom är bäst
Även om tidig sådd ger möjlighet till bättre rotutveckling innebär det en ökad risk för problem. Därför skall tidig sådd tillämpas med försiktighet. De flesta problem som kan uppstå på grund av tidig sådd går inte, eller är svåra, att bekämpa. Bäst är att så i normal tid med en såbädd som ger möjlighet till snabb groning och uppkomst.

Av Ellen Stolpe Nordin och Åsa Larsson,
Lovang Lantbrukskonsult