Viktigt att tänka igenom ogrässtrategin i höstsäden

Hösten 2016 kan vi troligen inte längre använda Bacara vid höstbekämpning. Det kan därför redan i år vara lämpligt att testa nya strategier och preparat man tidigare inte använt. I höstkorn blir det speciellt viktigt med strategin för gräsogräs eftersom det finns färre alternativ till våren jämfört med i höstvete.

Cougar får inte längre användas och för Bacara är årets höst den sista eftersom sista användningsdatum är våren 2016. Det är därför lämpligt att testa de alternativa produkterna, Boxer/Roxy, Lexus, Diflanil/Legacy och Atlantis redan i höst för att vara förberedd inför nästa höst.
Samtidigt kan det både uppstå dispensförfaranden och godkännas nya produkter vilket innebär att det är svårt att veta vilka strategier som man ska planera för. Lusläs produkternas effektscheman för att se vilka ­preparat som passar bäst utifrån den egna gårdens ogräsförutsättningar.

Höst- eller vårbekämpning
Generellt är det bra om höst­bekämpningarna ökar. På gårdar med mycket höstsäd i växtföljden ger det bättre effekter på besvärliga ogräs som vitgröe, viol och veronika. Om fältet ska flytgödslas på våren är det en fördel om fältet ogräsbekämpats på hösten. Då minskar risken för krockar i momenten till våren. Även på fält med tistel, flyghavre eller kvickrot är det en fördel att lägga grunden på hösten för att kunna göra en senare och säkrare bekämpning till våren.
Vid ogräsbekämpningar av höstsäd som såtts så tidigt att det finns en risk för insektsproblem kan man överväga att även ta med en ­pyretroid mot ­fritflugor och stritar. Vid senare bekämpningar kan det istället vara aktuellt att kombinera ogräs­bekämpningen med snömögel­behandling.
 
Ta det besvärliga
Vid höstbekämpningen gäller det att få bort de ogräs som annars kommer skapa problem till våren, till exempel vitgröe, renkavle, viol och veronika. Vid stora problem med vallmo, blåklint och åkerven är det också en fördel att göra en första rensning på hösten och därmed få mindre ogräs till våren.
Det är sällan aktuellt att att försöka slutföra ogräsbekämpningen med en hög dos redan på hösten eftersom det normalt alltid ändå kommer ogräs till våren. Till exempel snärjmåra är ingen fara att ha kvar till våren. Endast i konkurrensstarka grödor som råg kan det i vissa fall gå att slutföra ogräs­bekämpningen redan på hösten. Men oftast behövs ändå en uppföljning till våren av åkerven om rågen odlas på åkervenjord.

Blad- eller jordverkan
Tidpunkten blir viktigare när både Cougar och Bacara försvunnit. ­Produkterna är relativt förlåtande för tidpunkten eftersom de både har blad- och jordverkan samt bra effekter på ogräs i olika storlek.
Med produkter som Boxer/Roxy som endast har jordverkan måste ­bekämpningen göras tidigare. Övriga tillgängliga produkter har både blad och jordeffekt men lite olika relation mellan blad- och jordeffekterna.
Vid användning av produkter som är mer beroende av jordverkan kan man inte så klart först och därefter övergå till ogräsbekämpningar. För att uppnå bra effekt kommer man att behöva gå emellan och spruta vissa fält innan man sått färdigt all areal.

Gräsogräs i höstkorn
I höst har fler än vanligt sått höstkorn eftersom grödan i årets skörd avkastat riktigt bra. Men vid sådd av höstkorn måste man vara medveten om att det inte är lika lätt att bekämpa gräsogräs till våren. Det kan därför vara mer motiverat att försöka slutföra gräsogräsbekämpningen redan på hösten och eventuellt komplettera mot örtogräs på våren.
Ett observandum är att höstkorn ofta får manganbrist på hösten vilken kan påverka övervintringen negativt. Vill man kunna kombinera mangan­behandling med ogräsbekämpning krävs att det finns tillräcklig bladmassa och då måste ogräspreparatet ha relativt stor bladeffekt.
Som alternativ ogrässtrategi väljer man redan från början att sikta på en vårbekämpning med den smala gräsprodukten Event Super/Foxtrot och utifrån detta forma stratagin på hösten.

Glöm inte skyddszoner
Vid användning av vissa preparat krävs gräsbevuxna skyddszoner utmed diken som är vattenförande året runt. När det gäller Boxer/Roxy måste skyddszonen vara insådd året innan bekämpning. Är planen att använda Boxer/Roxy till nästa år på fält utmed vattenförande diken så ska insådden göras nu i höst. I Mellansverige går det generellt att så gräs i september, men då helst i första halvan. Satsa på stabila arter som inte utvintrar eller stör eventuella odlingar av frögrödor på gården.
När det gäller skyddszoner så finns en dubbelreglering där Naturvårdsverkets generella regler för kemisk bekämpning anger ett markanpassat skyddsavstånd på 6 meter till vatten­förande diken. Därutöver anger ­Kemikalieinspektionen för vissa ­preparat individuella skyddsavstånd som i fallet med Boxer/Roxy är 10 m. En samordning vore önskvärd och skulle förenkla växtskyddsarbetet.

Av Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult