Statuter för LA Byggnadsstipendium

 1. Bakgrund
  Lantbrukets byggnader utgör en viktig faktor i skapandet av landskaps- och kulturmiljö på landsbygden. Lantbruket genomgår en ständigt pågående omstrukturering som påverkar behov och användning av byggnader, liksom deras utseende. 
  För att lyfta fram lantbrukare och lantbruksföretag som värnar om byggnadernas och byggnadsmiljöns kvaliteter har Tejarps Förlag beslutat att instifta ett särskilt byggnadspris,benämnt Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium. 
 2. Bedömningskriterier
  Byggnader som kan komma i fråga är nybyggen och ombyggnationer där särskild hänsyn tagits till byggnadernas utseendet, anpassning till övriga byggnader samt landskapet. I sådana fall där byggnadernas användning ändrats och där särskild hänsyn tagits till bevarande av byggnadernas och byggnadsmiljöns speciella karaktärer ska också kunna belönas.
  De kriterier som ska vara avgörande är:
  – Byggnadens estetiska utformning, val av material, funktionalitet 
  – Anpassning till övrig byggnadsmiljö och landskap 
  – Innovativa lösningar avseende användning eller funktion. 
 3. Förslagsställan
  De byggnader och byggnadsmiljöer som kan komma ifråga ska vara ny-, om- eller tillbyggnad avslutade högst fem år före det att förslaget ska ha inkommit till juryn och vara belägna på jordbruksfastigheter inom Sveriges gränser. 
  Vem som helst är fram till att stiftarna beslutar annorlunda fri att inkomma med förslag. 
 4. Bedömningsprocess
  Fram till 31 maj mottas förslag till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium via mail eller post till tidningens redaktion. 
  Förslagen ska innehålla bilder och/eller ritningar som beskriver objektet, namn på gård/fastighet samt kontaktuppgifter antingen till förslagsställare, fastighetsägare eller driftsansvarig på fastigheten samt en motivation till varför förslagsställaren anser att föslaget ska belönas. Innan juni månads utgång fastställer juryn tre nominerade förslag som beskrivs utförligt i tidningen. 
  Vinnaren presenteras vid ett byggseminarium på Alnarp i november. 
  Juryns beslut kan inte överklagas. 
 5. Jury
  Juryn utses av stiftarna och ska bestå av minst tre sakkunniga samt representant för stiftarna. Stiftarna utser också ordförande i juryn. 
 6. Stiftare
  Stiftare är Tejarps Förlag AB.
  Tejarp 2006-04-10
  Agneta Lilliehöök Lennart Wikström