Enklare miljöprövning för djuranläggningar

Lantbrukslandskap i Sverige

Gödselspridning och dess miljöpåverkan bör inte ingå i den miljöprövning som görs för företag med djurhållande verksamhet. Det rekommenderar nu Jordbruksverket i syfte att göra miljöprövningen enklare och mer likvärdig oavsett var i landet företaget verkar.

Större djurgårdar måste enligt miljöbalken anmäla till kommunen eller söka miljötillstånd hos länsstyrelsen, eftersom jordbruk betraktas som miljö­farlig verksamhet och stora djuranläggningar kan påverka miljön och störa närliggande områden. För en del djurhållande företag har det varit otydligt vad som egentligen gäller vid miljöprövningen och företag har också råkat ut för olika bedömning beroende på var prövningen ägt rum.

Ett område som varit särskilt svårbedömt är spridning av stallgödsel och dess miljöpåverkan. Därför förtydligade Jordbruksverket i en vägledning till prövande myndigheter som presenterades i juni i år att gödselspridning och dess miljöpåverkan inte bör ingå i prövningen. Myndigheten bedömer att det är ett förtydligande som ger förutsättningar för en mer enhetlig process hos kommuner och länsstyrelser.

Bedömningen grundar sig i att spridning av stallgödsel och odling inte är tekniskt knutna till djurhållning och att utsläpp och föroreningar från odling därför inte hänger ihop med djurstall. De utsläpp som en odling medför regleras genom generella regler, som gäller för alla jordbrukare i Sverige. Detta förtydligas även i en dom från Mark- och miljööverdomstolen som nämns i artikeln på sidan 42 i det här numret om nya domar som berör jordbruket, där det fastslås att växtodling inte är miljöpliktig.

Den nya vägledningen är ett resultat av ett uppdrag som Tillväxtverket fått att i samverkan med bland annat Jordbruksverket förenkla processen för miljöfarlig verksamhet inom livsmedelskedjan.

Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida, sök på Miljötillstånd för stor djurhållning.

Av Lennart Wikström