Byggnadsstipendium – statuter

Statuter för Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium.  

Bakgrund

Lantbrukets byggnader utgör en viktig faktor i skapandet av landskaps- och kulturmiljö på landsbygden. Lantbruket genomgår en ständigt pågående omstrukturering som påverkar behov och användning av byggnader, liksom deras utseende. 

För att lyfta fram lantbrukare och lantbruksföretag som värnar om byggnadernas och byggnadsmiljöns kvaliteter har Tejarps Förlag beslutat att instifta ett särskilt byggnadspris, benämnt Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium. 

Bedömningskriterier

Byggnader som kan komma i fråga är nybyggen och ombyggnationer där särskild hänsyn tagits till byggnadernas utseende, anpassning till övriga byggnader samt landskapet. I sådana fall där byggnadernas användning ändrats och där särskild hänsyn tagits till bevarande av byggnadernas och byggnadsmiljöns speciella karaktärer ska också kunna belönas.

De kriterier som ska vara avgörande är:

  • Byggnadens estetiska utformning, val av material, funktionalitet 
  • Anpassning till övrig byggnadsmiljö och landskap 
  • Innovativa lösningar avseende användning eller funktion

Förslag

De byggnader och byggnadsmiljöer som kan komma ifråga ska vara ny-, om- eller tillbyggnad som tagits i bruk högst fem år före det att förslaget har inkommit till juryn. De ska vara belägna på jordbruksfastigheter inom Sveriges gränser. 

Vem som helst är, fram till att stiftarna beslutar annorlunda, fri att inkomma med förslag.

Bedömningsprocess

Fram till 31 maj mottages förslag till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium via mail eller post till tidningens redaktion. 

Förslagen ska innehålla bilder och/eller ritningar som beskriver objektet, namn på gård/fastighet samt kontaktuppgifter antingen till förslagsställare, fastighetsägare eller driftsansvarig på fastigheten. Det ska även bifogas en motivation till varför förslagsställaren anser att förslaget ska belönas. Innan juni månads utgång fastställer juryn tre nominerade förslag. Dessa beskrivs utförligt i tidningen under augusti månad. 

Vinnaren presenteras vid ett byggnadsseminarium som Tejarps Förlag arrangerar under oktober. 

Juryns beslut kan inte överklagas. 

Jury

Juryn utses av stiftarna och ska bestå av minst tre sakkunniga samt representant för stiftarna. Stiftarna utser också ordförande i juryn. 

Stiftare

Stiftare är Tejarps Förlag AB.

Klågerup den 10 april 2006
Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström

Maila förslag till agneta@lime.nu eller skicka det med vanlig post till 
Lantbrukets Affärer, Tejarps Gård, 233 76 Klågerup. Skriv ”Byggstipendium” på kuvertet.
Vi behöver namnet på gården samt fastighetsägarens eller arrendatorns kontaktuppgifter. 
Du behöver dessutom bifoga ett par bilder på byggnaden, gärna många bilder!


Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med